Produktionsvåtmarker

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Våtmarker anlagda i jordbrukslandskapet har länge fungerat som fällor för växtnäring såsom kväve och fosfor från jordbruksmark för att minska övergödningseffekter i vattendrag och längs kusten. Våtmarksväxternas biomassa kommer dock sällan till användning. I speciellt utformade produktionsvåtmarker kan biomassan skördas med hjälp av vanliga jordbruksmaskiner och sedan rötas till biogas och en näringsrik rötrest som återförs till jordbruket som gödselmedel. Projektets huvudidé är att mängden kväve- och fosfor som renas från våtmarksvattnet ökar med bortförsel av växtbiomassan från produktionsvåtmarken. Andra aspekter som undersöks är effekten av varierande vattennivåer (översvämning) och våtmarksväxtens diversitet på biomassaavkastningen och näringsretentionen i produktionsvåtmarken.

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp och Trelleborgs kommun

Projekttid: 2015-2016

Projektledare: Thomas Prade
Övriga medverkande: Linda Tufvesson


Kontaktinformation