Samband mellan odlingsfaktorer och växttillgänglighet av fosfor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

De skånska odlingssystemförsöken i Önnestad och Bollerup omfattar konventionella och ekologiska växtföljder med och utan djurhållning. Försöken har legat sedan 1987. Skötseln av respektive systems grödor är tänkt att representera långsiktigt hållbara och miljömedvetna ekologiska och konventionella odlingssystem. Det fjärde växtföljdsomloppet startades 2006 i Hushållningssällskapet Kristianstads regi och pågår till och med år 2012. På försöksplatsen Önnestad är jorden mycket lämpad för frilandsgrödor och bevattning finns tillgänglig. Här har därför grönsaker (morötter, lök, rödbetor) lagts in i tre av växtföljderna med målsättningen att försöket också skall kunna bidra med faktaunderlag för grönsaksgrödor. I växtföljderna i Bollerup ligger huvudfokus på energigrödor.

Odlingssystemförsöken ger en god möjlighet att undersöka sambanden mellan olika odlingsfaktorer och utnyttjandet av växtnäring. Ett högre utnyttjande av fosfor vid odling av växter skulle minska behovet för tillförsel av fosforgödselmedel och reducera risken för fosforförluster. Ökad kunskap behövs emellertid om hur mark- och odlingsfaktorer påverkar växternas utnyttjande av fosfor.

I detta projektet studerar vi hur olika faktorer påverkar utnyttjandet av fosfor i de skånska odlingssystemförsöken. I projektet kommer mängderna av tillgänglig fosfor i marken och upptaget av fosfor i växten för utvalda växtföljder i odlingssystemförsöken i Önnestad och Bollerup att bestämmas med syfte att identifiera samband mellan fosforutnyttjande och olika mark- och odlingsfaktorer. Analysmetoder för extraktion av markens reversibelt bundna fosfor kommer att jämföras för att undersöka vilken metod som bäst förutsäger växtens fosforupptag.

Finansiärer: Partnerskap Alnarp med Hushållningssällskapet i Kristianstad som partner.

Kontakt Siri.Caspersen@slu.se

 


Kontaktinformation