Sortskillnader i fosforeffektivitet hos potatis

Senast ändrad: 26 oktober 2023

God tillgång på fosfor är en viktig kvalitetsfaktor för potatis. Samtidigt visar forskning att fosforgödsling inte ökar skörden i jordar som redan har ett högt innehåll av fosfor. För att undvika onödiga gödselkostnader och reducera risken för fosforförluster är det därför viktigt att inte tillföra mer fosfor än nödvändigt.

Växter har olika anpassningar för att öka tillgången på fosfor. Även inom samma växtslag kan olika sorter ha olik förmåga att ta upp och utnyttja mineralnäringsämnen effektivt. Genom att tillföra gödsel i mängder som är anpassade för den aktuella sortens behov kan gödselmedel sparas samtidigt som risken för förluster reduceras. Näringseffektiva sorter kan dessutom vara bättre lämpade för odling i känsliga områden som tex. vattenskyddsområden eller områden med en hög risk för ytavrinning.

Möjligheterna att utnyttja sortskillnader i fosforeffektivitet för att minska fosforgivan i praktisk odling skulle underlättas om man kunde identifiera särskilda egenskaper hos växten som är korrelerade med en hög förmåga att ta upp och/eller utnyttja fosfor.

Projektets syfte är att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av fosfor i potatisodlingen för att reducera gödselkostnaderna för odlaren samtidigt som risken för fosforförluster minimeras. Resultaten från projektet förväntas dels ge ett underlag för en bättre sortanpassning av fosforgödslingen, dels ge kunskap om hur sorternas fosforeffektivitet påverkas av olika egenskaper hos växten.  

Finansiär: Svensk Potatisforskning Alnarp

Kontakt: Siri.Caspersen@slu.se

  


Kontaktinformation