Tillgänglighet av fosfor i torvbaserade odlingssubstrat

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I växthus och plantskolor används ofta torvbaserade odlingssubstrat. Torv har vanligen en låg förmåga att binda fosfor och risken för fosforläckage är därför hög. Bättre möjligheter för att kunna styra tillförseln av fosfor under odlingsperioden är önskvärd för att minska fosforförlusterna från odlingssubstratet. Vi undersöker om inblandning av lera eller andra komponenter med hög förmåga att adsorbera fosfor kan användas för att bättre kontrollera tillgången på lösligt fosfor i torvbaserade odlingsubstrat.

Finansiärer: Partnerskap Alnarp - Bara Mineraler 

Kontakt: Siri.Caspersen@slu.se

 

 


Kontaktinformation