BioReset – att återskapa och bevara den biologiska mångfalden i vattenekosystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster kan mätas på många ställen i naturen där de inte borde vara och en stor föroreningskällan är utloppsvatten från avloppsreningsverk. I projektet BioReset undersöks och utvecklas reningsmetoder (kemiska, fysiska, biologiska och deras kombination) för att minska spridning av dessa ämnen. Samtidigt finns det ett behov av lättillgängliga metoder för att bedöma effekten av olika behandlingar. I projektet kommer kiselalger att användas för att modellera bevarande och restaurering av ekosystem eftersom deras samhällen har en hög biologisk mångfald. Eftersom kiselalgsamhällen är geografiskt spridda över världen kommer projektet att göra det möjligt att utveckla bedömningsstrategier som inte är geografiskt bundna utan som kan fungera globalt. Förutom utveckling av innovativ teknik och utvärderingsmetoder syftar projektet att ge en aktuell bild av förekomst av mikroföroreningar i vattenmiljöer på vissa geografiska platser. SLU forskarna Malin Hultberg, Inst för Biosystem och teknologi, och Oksana Golovko, Inst för Vatten och miljö, tar del i projektet och fokuserar på biologiska metoder för rening av mikroföroreningar. Vitrötesvampar och deras lignin-nedbrytande enzymer studeras som redskap för att behandla förorenat vatten. Målet är att utveckla ett biologiskt filter baserat på ett lättillgängligt organiskt material, exempelvis sågspån, som är kraftigt koloniserat av svampmycel.

Fakta:

Projektet BioReset finansieras inom BiodivRestore Transnational Cofund Call 2020-2021 (Miljöforskningsanslaget) och baseras på ett konsortium bestående av Portugal
(projektkoordinator: Cristina Delerue-Matos, REQUIMTE/LAQV, Porto), Spanien, Sverige och Norge.

Projektet kommer att pågå under 2022-2024 och finansieras av Naturvårdsverket.


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74