Stadens matavfall blir ny mat

Senast ändrad: 26 oktober 2023

För att producera mat i staden behövs hållbart producerad och säker växtnäring. I detta projekt har rötrest med hög andel matavfall, producerad på biogasanläggningar, undersökts för detta syfte.

Det finns ett stort intresse för matproduktion i staden, och en vilja att skapa ökad hållbarhet och ökad livsmedelsproduktion genom detta. I den diskussion som skett har växtnäring, en grundförutsättning för alla typer av odling, ofta glömts bort. Parallellt utvecklas den svenska avfallshanteringen, nya källsorterande system används, och resurser som växtnäring kan återvinnas allt bättre. Projektet ”Stadens matavfall blir ny mat” har undersökt möjligheten, risker och intresse för produktion av grönsaker och svamp baserat på rötrest med hög andel matavfall (biogödsel), producerad på biogasanläggningar. Hydroponik, en växtodlingsteknik som fungerar i en tätbefolkad stad, har använts i projektet. I dagsläget är nästan all hydroponisk odling baserad på mineralgödselmedel och att i stället använda en restprodukt som rötat matavfall innebär en stor fördel ur miljöperspektiv. Men samtidigt innebär det ett väldigt snabbt näringskretslopp och det behövs därför god kunskap om riskfaktorer. I projektet har därför förekomst av riskfaktorer som organiska föroreningar och livsmedelsburna patogener undersökts.

Nedan hittar ni information och resultat från projektet.

Rörlig media – en kort film, ca 5 min, som beskriver projektet (på svenska)

https://youtu.be/KF5O1leizDw

 

Vetenskapliga publikationer – här finns detaljerad information, där resultaten från projekten sätts i ett sammanhang och diskuteras (på engelska)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X22005116 Hultberg M, Asp H, Bergstrand KJB, Golovko O (2023) Production of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on sawdust supplemented with anaerobic digestate. Waste Management 155: 1-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422002437 Hultberg M, Oskarsson C, Bergstrand KJ, Asp H (2022) Benefits and drawbacks of combined plant and mushroom production in substrate based on biogas digestate and peat. Environmental Technology and Innovation 28: 102740 https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102740

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722005709 Golovko O, Ahrens L, Schelin J, Sörengård M, Bergstrand KJ, Asp H, Hultberg M, Wiberg K (2022) Organic micropollutants, heavy metals and pathogens in anaerobic digestate based on food waste. Journal of Environmental Management 313 (114997)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.770179/full Weimers K, Bergstrand KJ, Hultberg M, Asp H (2022) Liquid anaerobic digestate as sole nutrient source in soilless horticulture – or spiked with mineral nutrients for improved plant growth. Front. Plant Sci. 13:770179. doi: 10.3389/fpls.2022.770179

https://pub.epsilon.slu.se/26653/ Södergren J, Larsson L, Wadsö L, Bergstrand KJ, Asp H, Hultberg M, Schelin J (2022) Food waste to new food: risk assessment and microbial community analysis of anaerobic digestate as a nutrient source in hydroponic production of vegetables. Journal of Cleaner Production 333: 130239

https://pub.epsilon.slu.se/27143/ Golovko O, Kaczmarek M, Asp H, Bergstrand KJ, Ahrens L, Hultberg M (2021) Uptake of perfluoroalkyl substances, pharmaceuticals, and parabens by oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) and exposure risk in human consumption. Chemosphere, Nov 12;132898. doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.132898.

https://www.ishs.org/ishs-article/1317_32 Asp H, Bergstrand KJ, Hultberg M (2021) Circularity in practice: reusing restaurant waste for in-house vegetable production. ISHS Acta Horticulturae 1317: II International Symposium on Growing Media, Soilless Cultivation, and Compost Utilization in Horticulture. doi 10.17660/ActaHortic.2021.1317.32

https://pub.epsilon.slu.se/22140/ Pelayo Lind O, Hultberg M, Bergstrand KJ, Larsson Jönsson H, Caspersen S, Asp H (2021) Biogas digestate in vegetable hydroponic production: pH dynamics and pH management by controlled nitrification. Waste and Biomass Valorization 12: 123-133 DOI: 10.1007/s12649-020-00965-y

https://pub.epsilon.slu.se/19445/ Bergstrand KJ, Asp H, Hultberg M (2020) Utilizing anaerobic digestates as nutrient solutions in hydroponic production systems. Sustainability 12: 10076; doi:10.3390/su122310076

 

Studentarbeten – under projektets gång har flera studenter varit involverade och gjort sina examensarbete (både på svenska och engelska)

Master thesis: Michał Kaczmarek. 2021. Investigating the uptake of organic micropollutants by Pleurotus ostreatus as a model fungus via UPLC-MS/MS. Uppsala University

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9019382 Master thesis: Södergren J (2020) Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens. Lund University

https://stud.epsilon.slu.se/17919/1/weimers-k-20220627.pdf Master thesis: Weimer K (2020) Nutrient dynamics in pak choi cultivation fertilized with biogas digestate – effects of non-nutrient digestate elements and amendment with mineral nutrients. SLU

https://stud.epsilon.slu.se/17498/ Bachelor thesis: Hjelm N (2022) Kretsloppsnäring - En möjlighet att nyttja stadens resurser. SLU (in Swedish)

https://stud.epsilon.slu.se/14468/  Bachelor thesis: Johnsson E (2019) Svampodling i restprodukter. SLU (in Swedish) 

 

Faktablad – detaljerad information men mer lättillgänglig än de vetenskapliga publikationerna (på svenska)

https://pub.epsilon.slu.se/16640/ Asp H, Bergstrand KJ, Hultberg M (2020) Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling- nitrifiering och pH. LTV-Fakultetens Faktablad 1. (report in Swedish)

https://pub.epsilon.slu.se/16316/ Hultberg M, Nordström Nilsson K, Jonsson E, Persson C (2019) Odling av ostronskivling på restprodukter. LTV-Fakultetens Faktablad 11. (report in Swedish)

Fakta:

Projektet ”Stadens matavfall blir ny mat – produktion, riskanalys och

konsumentacceptans” är finansierat av det svenska forskningsrådet FORMAS och har pågått under åren 2019-2022. Projektet är tvärvetenskapligt och forskare från flera olika discipliner är involverade. Från SLU har forskarna Lutz Ahrens, Håkan Asp, Karl-Johan Bergstrand, Oksana Golovko, Malin Hultberg (projektledare), Sara Spendrup, och Karin Wiberg varit involverade. Lunds Universitet har varit involverade i projektet genom Jenny Schelin. Också Hamse Kjerstadius (NSVA) och ett stort antal biogasanläggningar har bidragit mycket till projektet.

 

  • #Matistaden #matavfall #biogas #rötrest #växtnäring #organisknäring #hydroponiskodling #svampodling #cirkulärasystem #livsmedelsförsörjning #livsmedelssäkerhet #organiska miljögifter

 

 


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74