Ericoid mykorrhiza hos blåbär

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Blåbär och andra växter i familjen Ericaceae bildar mykorrhizasymbios med ericoida mykorrhizasvampar. Blåbärsplantor har ett relativt grunt rotsystem och i naturen är de fina hårrötterna vanligen koloniserade av mykorrhizasvampar. Svampens hyfer bidrar till värdväxtens näringsupptagning genom att avge enzymer som kan frigöra organiskt bundet kväve och fosfor. Näringsämnena kan sedan tas upp av hyferna och transporteras till värdväxten. Svampen kan även bidra till upptagningen av mikronäringsämnen.

Odlingen av trädgårdsblåbär har ökat starkt under senare år. I Sverige är det blåbär av den amerikanska arten Vaccinium corymbosum och hybrider mellan V. corymbosum och V. angustifolium som vanligen odlas. Odlad blåbär planteras ofta i torvbaserade substrat för att säkra ett lågt pH och förbättra markens fysikaliska egenskaper, vattenhållande förmåga och innehåll av organiskt material. Ympning med mykorrhizasvampar under plantproduktionen kan främja näringsupptagningen och etableringen av plantan. I försök har positiva effekter, ingen inverkan, och även negativa effekter observerats när trädgårdsblåbär har ympats med ericoida mykorrhizasvampar. Effekten beror inte bara på vilket svampisolat och vilken blåbärsort som används, men även på mängden och sammansättningen av gödselmedlen.

I detta projektet undersöker vi bland annat hur ympning med mykorrhizasvampar, kvävetillgång och odlingssusbtrat och organiska gödselmedel påverkar plantetablering, näringsupptagning och skörd för tresorter av trädgårdsblåbär (Vaccinium corymbosum, V. corymbosum x V. angustifolium).


Kontakt: Siri.Caspersen@slu.se

Finansiering: Partnerskap Alnarp, Elitplantstationen, In Vitro Plant-Tech

Läs mer:
pub.epsilon.slu.se/11484/7/caspersen_s_etal_140904.pdf


Kontaktinformation