Mykorrhiza i trädgårdsodling - en handbok

Senast ändrad: 28 maj 2024

Syftet med projektet är att sammanställa aktuella försöksresultat och erfarenheter kring mykorrhizasymbios i odling av frukt, bär och grönsaker. Projektet är ett samarbete med Växa Sverige.

Vad är mykorrhiza?Rot med arbuskulär mykorrhiza

Mykorrhiza är en symbios mellan jordlevande svampar och växters rötter. Fynd av fossila svampsporer tyder på att mykorrhizasvampar var viktiga för växter redan för 460 miljoner år sedan och gjorde det möjligt för växterna att kolonisera land. Fortfarande lever de flesta växtarter i symbios med mykorrhizabildande svampar.

Hämta handboken Mykorrhiza i trädgårdsodling.pdf

Kontakt: Siri.Caspersen@slu.se