Utveckling av bioreaktorbaserade odlingssystem för produktion av foderråvara för fisk

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Världens befolkning växer och behovet att producera mer mat ökar. Utveckling av produktionssystem som kan bemöta denna tillväxt och med minsta möjliga effekt på miljön är därför mycket angelägen. Grönsaker och fisk är näringsrika livsmedel och utgör en bas i livsmedelsförsörjningen i stora delar av världen. Produktion av dessa livsmedel kan integreras i akvaponik system, d.v.s. odlingssystem där fiskarnas avföring blir näring åt växter som i sin tur renar vattnet åt fiskarna. Cirkulering av näring i akvaponik system minskar utsläppen av näringsämnen till utemiljön och minskar därmed också risken för övergödning. Fiskfodrets kvalité och kvantitet är avgörande parametrar i akvaponika system. Dagens fiskfoder baseras på fiskmjöl, vilket belastar miljön och medför höga kostnader. Det behövs därför utveckling av alternativa miljövänliga foderkällor. Växtprotein har använts i akvakultur men dess användning i akvaponika system är fortfarande begränsad. Projektet avser systemutveckling för produktion av växtprotein som föda för fiskar odlade i akvaponiska system. Vi fokuserar på baljväxter som proteinkälla och möjligheten att utveckla storskaliga bioreaktorbaserade cellkulturer. Resultaten förväntas bidra till utveckling av miljövänliga, lönsamma och kostnadseffektiva strategier för produktion av fiskfoder.

Projektet finansierades av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Projektledare: Sammar Khalil


Kontaktinformation