Växtprotein Skåne

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Framtidens livsmedelsförsörjning står idag inför utmaningar vi aldrig skådat tidigare. Vi har en växande världsbefolkning som förväntas uppgå till 9 miljarder 2050. Samtidigt har vi en pågående pandemi, Covid-19, en pågående klimatförändring, och en ökande global politisk instabilitet. Samtliga dessa faktorer påverkar i hög grad möjligheterna till en hållbar och cirkulär livsmedelsförsörjning.

I detta sammanhang har proteinrika livsmedel kommit att spela en central roll. Traditionellt, i Skåne, Sverige, liksom internationellt, har den främsta proteinkällan för livsmedel varit animaliebaserad även om också ärter, linser och bönor har spelat en stor roll. Efterfrågan från konsumenter för växtbaserade proteinlivsmedel har ökat starkt under senare år och är tydlig om man går in i en livsmedelsaffär och jämför produktutbudet idag med det som fanns för 10 eller 30 år sedan. Denna efterfrågan speglar den medvetna konsumentens val av nyttiga och klimatsmarta livsmedelsalternativ med en ökande vegan, vegetarian, flexitarian- trend eller bara en vilja att bidra genom att äta klimat- och socioekonomisk- vänliga alternativ.

Utbudet av växtbaserade proteinrika livsmedel i våra livsmedelsbutiker har alltså ökat enormt under de senasteåren och det är en trend som fortsätter.  De vegetabiliska produkter som finns i butik idag, samt proteinkällan till dem, är oftast producerade utanför Sverige vilket medför långa transporter. Dessutom är flertalet växtbaserade proteinrika livsmedel baserade på sojaprotein. Utvinning av växtprotein från grön biomassa (gräs, växtrester från jordbruket) i en proteinfabrik kan bidra även att tillgängliggöra en proteinresurs som annars inte utnyttjas.

Ett likartat problemkomplex föreligger när det gäller djurfoder, även där är proteinkällan oftast soja som produceras någon annanstans och importeras. Djurfoder med en lokalproducerad och hållbar proteinkälla skulle bidra till en minskad klimatpåverkan även från animalieprodukter.

I samtal med livsmedelsindustri och animalieproducenter framhålls ofta tre huvudsakliga orsaker till ovanstående problemområden; 1. Prisbild – sojaproteinet är billigt att producera och framställa, 2. Smak och funktionalitet – Många proteinalternativ har bismaker som inte gillas av konsument, proteinisolat/koncentrat kan innehålla antinutritionella faktorer och djuren växer och utvecklas kanske inte lika bra som på soja, 3. Det saknas fraktionerings- och utvinningsanläggningar för att producera vegetabiliska proteinisolat/koncentrat både i pilotskala och i fullskala.

Detta projekt, Växtprotein Skåne, syftar explicit till att etablera ett nätverk mellan industri och forskare, där behov inom området lokalproducerade vegetabiliska livsmedelsalternativ identifieras och konstellationer etableras för att söka lösningar lämpliga i en Skånsk kontext. Fokus kommer att ligga både på odling, växtförädling, processning och konsumentperspektiv för att öka lokalproduktionen och användningen samt hållbarheten av produktionssystemet. I och med att problemområden definieras och lösningar sökes i samarbeten mellan akademi, näring och samhälle, samt att medel som behövs för att lösa problemen sökes, ligger det i projektets natur att resultaten kommer att leva vidare efter projektets slut.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Region Skåne & Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2023-2024

Projektledare: Eva Johansson, Institutionen för Växtförädling

Övriga medverkande: Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson, Thomas Prade, Institutionen för Biosystem och teknologi; Åsa Grimberg, William Newson, Institutionen för Växtförädling; Sara Spendrup, Institutionen för Människa och samhälle


Kontaktinformation