Hoppa till huvudinnehåll

Landscape Architecture

Läs till en masterexamen vid ett av Europas största campus för landskapsarkitektur, landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta breda masterprogram där du får lära dig att bidra till utformningen av de platser där vi lever så att de blir hållbara för både människor och miljö. Landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, arkitekter, miljöingenjörer och stadsplanerare från hela världen möts på detta program som lockar studenter som vill fördjupa sin kunskap om landskap utifrån sina egna specialistkunskaper.

Programmet ges vid SLU:s campus i Alnarp, nära Malmö och Köpenhamn och beläget i en av norra Europas mest dynamiska regioner med fyra universitet. Fokus ligger på planering, utformning och förvaltning av såväl små ytor i städer, till exempel parker och torg, som omfattande regionala landskap. Beroende på dina intressen kan du välja kurser inom till exempel klimatförändring och urban hållbarhet, ekosystemtjänster, trädgårdsdesign, kulturmiljöer och processkunskap.

Vill du studera utomlands under utbildningen? Läs om internationella möjligheter för studenter på programmet Landscape Architecture.

Med en masterexamen i landskapsarkitektur har du den kunskap som krävs för en yrkeskarriär som till exempel stadsplanerare eller landskapsdesigner. Om du vill fortsätta din akademiska karriär förbereder programmet dig också för doktorandstudier.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landscape Architecture- Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81073
Anmälningskod för internationella studenter: 81055

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs:
• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)
• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- arkitektur,
- landskapsarkitektur,
- landskapsplanering,
- byggd miljö,
- design,
- fysisk planering,
- geografi,
- landskapsvetenskap,
- miljövetenskap eller
- samhällsbyggnadsteknik.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under ”INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet”) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landskapsarkitektur syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

  

INNEHÅLL

Kurserna på programmet representerar ett brett spektrum av ämnen inom området landskapsarkitektur. Utbildningen bygger på moderna och internationella teorier i landskapsarkitektur, men även på forskning och kunskap som utvecklats på campus i samband med praktik och yrkeskunskap. Du kan till exempel läsa kurser i öppen planlösning i städer och på landsbygden, landskapsplanering eller trädgårdsdesign.

Förutom dessa inriktningar kan du kombinera olika typer av kurser för att utveckla en egen profil enligt önskemål och intressen. På programmet kombineras praktiska moment och teoretisk inlärning. Du kommer att använda olika datorprogram anpassade för planering, konstruktion, analys och presentation.

Efter ett och ett halvt år av kurser avslutas studierna med ett examensarbete under en termin, där du självständigt ska planera och genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt projekt.

Studenter på programmet antas automatiskt till terminens första kurser:

 • Explorations into Landscape Architecture, 15 hp
 • Landscape Theory, Methodology & Practice, 15 hp

Under andra terminen går studenterna valbara kurser som de behöver söka via https://www.antagning.se/se/start

Portfolio

Förutom att bli antagen till programmet kräver vissa kurser en godkänd portfolio. Behörighetskraven beskrivs i kursplanerna. Följande kurser kräver portfolio:

 • Design Project – Site, Concept and Theory, 15 hp
 • Design Project – Composition and Materiality, 15 hp
 • Planning Project – Transforming Urban Landscapes, 15 hp
 • Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA, 15 hp
 • Digital landscape visualisation, 15 hp
 • Space, Place and Mobility, 15 hp

Instruktioner till portfolion finns här. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? Se Internationella möjligheter för studenter på programmet Landscape Architecture.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Detta program kommer att ge dig en stark plattform och de rätta verktygen för en kommande yrkeskarriär inom landskapsarkitektur. Beroende på vilken kandidatexamen du har, och vilka riktlinjer som finns för professionell certifiering i det land du är verksam i, kan du kan arbeta som stadsplanerare, landskapsdesigner, verkställande chef eller i ett något yrke som baseras på kunskap om det moderna samhället och landskapsutveckling, ibland i konkurrens med yrken som landskapsarkitekt eller arkitekt.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Landscape Architecture- Master's Programme

Programkod:
LM006

Beslutsdatum:
2011-07-02

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)

• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • arkitektur,

 • landskapsarkitektur,

 • landskapsplanering,

 • byggd miljö,

 • design,

 • fysisk planering,

 • geografi,

 • landskapsvetenskap,

 • miljövetenskap eller

 • samhällsbyggnadsteknik.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under ”INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet”) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

Mål

Mål för examen

a) Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Särskilda mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet landskapsarkitektur syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge studenter med internationell kandidatexamensutbild-ning i landskapsarkitektur samt studenter som har en utbildning som angränsar till landskapsarkitektur en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Masterexamen som är målet med programmet kan användas för en yrkeskarriär alternativt som förbe-redelse inför en akademisk forskarkarriär inom de delar av landskapsarkitekturen som en kandidat- och/eller yrkesexamen i kombination med fördjupning och specialisering inom programmet möjliggör.

Programmet genomförs med en hög grad av flexibilitet och valfrihet inom ramen för kursutbudet som till delar är gemensam med årskurs 4-5 på landskapsarkitekt-programmet i Alnarp. Under utbildningen väljer studenterna fritt ur ett utbud av kurser som avser att ge en heltäckande bild av ämnet landskapsarkitektur. Valfriheten innebär att studenten har möjlighet att specialisera sig inom ämnets ramar. I kursutbudet ingår 15 hp fördjupade kurser samt ett självständigt arbete på 30 hp.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas på olika sätt och i olika hög grad under hela programmet. De forsknings-förberedande färdigheterna tränas i huvudsak i samband med fördjupningskurs och det självständiga arbetet.

Mer preciserat förväntas studenterna förvärva kunskap – som beroende på intresse, behov och fallenhet kan vara mer eller mindre fördjupad – om landskaps-arkitekturens vetenskapliga och konstnärliga grund, landskapsarkitekturens teori och historia och olika processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap. Vidare förväntas man nå insikter i landskapsarkitekturens yrkesmässiga metoder, tekniker och material, relevant lagstiftning och författning, människors olika behov, upplevelser och nyttjande av den fysiska miljön.

Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att initiera och formulera processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap, att genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom landskapsarkitekturens område, att involvera olika kompetenser och brukare i gestaltnings-, planerings- och förändringsprocesser och att bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt avseende landskapets hållbara utveckling. En viktig aspekt är förmågan att förstå motiv och ramar för fysisk planering och samhällets organisering.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Vid antagning till programmet antas studenterna till kurserna “Explorations into Landscape Architecture” och ”Landscape Architecture Theory, Methodology and Practice”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (LK, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

Huvudområde:
BI = biologi
LK = landskapsarkitektur 
SG = skogsvetenskap 
TD = trädgårdsvetenskap

Hp=högskolepoäng

Termin 1
Explorations into Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N) Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice, 15 hp (LK, A1N)

Termin 2-4 (valbara kurser, samt obligatoriskt självständigt arbete i fetstil)
Design Project – Advanced Planting Design, 15 hp (LK, A1N) 
Digital Landscape Visualisation *, 15 hp (LK, A1N)
Planning project – Transforming Urban Landscapes *, 15 hp (LK, A1N) 
Space, Place, Mobility *, 15 hp (LK, A1N) 
People and Environment, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA *, 15 hp (LK, A1N) 
Urban Forestry - Management of Urban Forest and Trees, 15 hp (LK/SG, A1N)
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, 15 hp (LK, A1N)
Climate Change - Landscape in Transition 15 hp (LK/BI, A1N)
Design Project – Site, Concept and Theory *, 15 hp (LK, A1N) 
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD, G2F)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N)
Design Project – Composition and Materiality *, 15 hp (LK, A1F) 
Dynamic Vegetation Design, 15 hp (LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Theme Course, 15 hp (LK, A1N)
Landscape Architecture Practice, 15 hp (LK, AXX) 
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme, 30 hp (LK, A2E)

Kurser märkta med * har godkänd portfolio som del av behörighetskraven. 

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Fram till och med HT 2019 var programnamnet: Landskapsarkitektur – masterprogram.

Övriga föreskrifter

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet landskaps-arkitektur med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Portfolio instruktioner

För att vara behörig till några av kurserna inom masterprogrammet landscape architecture behöver du lämna in en portfolio. Instruktioner för portfolion 2023/2024 hittar du här.

Bild av kryss rutor.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…