FyrisSKZ - skyddszonsdatabas

Senast ändrad: 16 mars 2023
Avrinningsområde med färgkodning. Beskuren illustration.

FyrisSKZ är en nationell, webbaserad databas för skyddszoners effekt och kostnad.

FyrisSKZ kan för närvarande inte nås via webben.

FyrisSKZ är ett webbaserat verktyg för att redovisa resultat ur en nationellt täckande databas för skyddszoners effekt och kostnad. Med hjälp av verktyget kan man välja ut ett eller flera delavrinningsområden (indelning enligt SVAR) i Sverige och få fram uppgifter om skyddszoners effekt, kostnad och potential längs sjöar, vattendrag och diken i dessa områden. Resultatet har beräknats för flera olika  skyddszonsbredder  för att analysera hur detta påverkar effekt, kostnad och potential.

Beräkningar av skyddszonernas effekt och kostnadseffektivitet har utförts på uppdrag av Vattenmyndigheterna. Beräkningarna baseras på modellering med beslutstödsystemet FyrisCost. Effekten  beräknas utifrån tillgänglig data avseende gröda, jordart, fosforinnehåll i jord, lutning mot vattendrag, skyddszonsbredd, med mera. Kostnadsschabloner baseras på beräkningar av intäkter för alternativ markanvändning (d.v.s. produktionsbortfall).


Kontaktinformation