Om oss

Senast ändrad: 20 september 2018
SLU_110922_1301_personal_JP_415.jpg

Vi är en resurs för alla som är yrkesverksamma inom vattenvård kopplat till övergödningsproblematik. VattenNAV är placerat på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar med modeller och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden. Fokus ligger på att utveckla, förvalta och tillämpa modeller. Särskilt beräknar vi läckage, transport, retention och källfördelning av kväve och fosfor.

Syfte och mål

Huvudsyftena med SLU VattenNAV är att:

 • Tillgängliggöra SLU:s kompetens och roll i svensk vattenförvaltning, speciellt inom modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden.
 • Utgöra en kontaktpunkt för externa intressenter.
 • Organisera och samordna verksamheten internt (projekt, uppdrag och resurser).
 • Uppnå och säkra en kritisk massa av kompetens för långsiktigt hållbar verksamhet.

Det kortsiktiga målet är att utveckla, förvalta och tillämpa SLU:s modeller och beräkningssystem för markläckage, transport och omsättning av näringsämnen i avrinningsområden. Det långsiktiga målet är ett beslutstödssystem för utveckling av kostnadseffektiva åtgärdsprogram för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och hav. All modellutveckling inkluderar möjligheter att studera effekter av klimatpåverkan.

Bakgrund

Behovet av modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden ökar stadigt i samhället. Några viktiga tillämpningsområden är:

 • Vattenmyndigheternas arbete enligt EU:s ramdirektiv för vatten (förvaltnings- och åtgärdsplaner);
 • Jordbruksverkets uppföljning av jordbrukspolitikens miljöpåverkan samt uppföljning och rapportering enligt EU:s nitratdirektiv;
 • Sveriges rapportering av belastning på havet till internationella kommissioner (HELCOM och OSPAR);
 • Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålet Ingen övergödning;
 • Lokalt planerings- och åtgärdsarbetearbete (kommuner och vattenvårdsförbund).

Inom samtliga tillämpningsområden kommer också modellresultat på effekter av framtida klimatförändringar att efterfrågas allt mer i framtiden. I både vattenmyndigheternas och HELCOM:s åtgärdsstrategier har åtgärder inom jordbruket högsta prioritet för att målen för kväve och fosfor ska kunna nås.

I SLU:s strategidokument för forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys betonas särskilt satsningar inom området övergödning och havsmiljön samt ökad inriktning mot analyser, synteser och prognoser. Tillkomsten av SLU vattenNAV gör det möjligt att ytterligare stärka verksamheten inom dessa områden.

Verksamhet

Kärnverksamheten för  SLU VattenNAV är att:

 • Utveckla modeller och verktyg för beräkning av vattenbalanser, markläckage, vattendragstransport, retention och källfördelning av kväve- och fosfor.
 • Förvalta framtagna modeller och verktyg.
 • Tillhandahålla modeller och verktyg för uppdragsverksamhet, forskning och undervisning samt erbjuda fortbildning i modellanvändning.
 • Tillämpa modellerna i uppdrag. T.ex. uppskalning från fältskala till större huvudavrinningsområden och analys av effekten av förändringar i t.ex. markanvändning.
 • Marknadsföra verksamheten utåt.
 • Informera externt och internt om verksamheten.
 • Samordna verksamheten internt . T.ex. genom att samordna modellutvecklingen samt SLU:s arbete inom ramen för SMED.
 • Koordinera och leda större projekt

Organisation

Enheten är gemensam för MVM-klustret på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. I dagsläget avgränsas enheten till verksamheter och projekt på institutionerna för vatten och miljö och mark och miljö. I linjeorganisationen är enheten placerad på den förstnämnda institutionen men i det praktiska arbetet ska den betraktas som gemensam för bägge institutionerna.

Enheten initierar och samordnar projekt inom SLU:s verksamhetsområde Fortlöpande miljöanalys och inom dess programområde Övergödning. Enheten leds av en föreståndare som är placerad på institutionen för mark och miljö.

Personal

Personalen vid SLU VattenNAV är anställda vid institutionen för mark och miljö eller institutionen för vatten och miljö:

Blombäck Karin – Karin.Blomback@slu.se

Collentine Dennis – Dennis.Collentine@slu.se

Djodjic FarukFaruk.Djodjic@slu.se

Fölster Jens  – Jens.Folster@slu.se

Futter Martyn – Martyn.Futter@slu.se

Hellgren Stefan – Stefan.Hellgren@slu.se

Johnsson Holger – Holger.Johnsson@slu.se

Kyllmar Katarina – Katarina.Kyllmar@slu.se

Lindsjö Anders – Anders.Lindsjo@slu.se

Löfgren StefanStefan.Lofgren@slu.se

Markensten HampusHampus.Markensten@slu.se

Mårtensson Kristina – Kristina.Martensson@slu.se

Orback Caroline – Caroline.Orback@slu.se (tjänstledig)

Persson Kristian – Kristian.Persson@slu.se

Schmieder Frank – Frank.Schmieder@slu.se (tjänstledig)

Sonesten LarsLars.Sonesten@slu.se

Widén Nilsson ElinElin.Widen@slu.se

Folder att ladda ned

SLU VattenNAV har tagit fram en folder som kort beskriver verksamheten. Ladda gärna ned den. Det går också att läsa mer om oss, tillämpningen av våra modeller och vad vi publicerat i våra olika projekt här på webben.

Folder för SLU VattenNAV (svenska): VattenNAV_folder.pdf

Folder för SLU VattenNAV (engelska): VattenNAV_folder_eng.pdf


Kontaktinformation

Karin Blombäck, föreståndare för VattenNAV, 
Institution för mark och miljö, SLU
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63

Sidansvarig: elin.widen@slu.se