Om oss

Senast ändrad: 23 februari 2024
12 personer i en trappa inomhus. Foto.

Vi är en resurs för alla som är yrkesverksamma inom vattenvård kopplat till övergödningsproblematik. SLU Vattennav är placerat på Sveriges lantbruksuniversitet. Huvudsyftet att tillgängliggöra SLU:s kompetens och roll i svensk vattenförvaltning, med särskilt fokus på näringsämnesläckage från landområden.

Vi arbetar med beräkningar och analys av diffusa näringsämnesförluster från olika markanvändning i avrinningsområden liksom beräkning av möjliga åtgärder för att minska näringsämnesbelastningen på ytvatten. Vi utvecklar, förvaltar och tillämpar beräkningsmodeller och beslutsstödsystem. Särskilt beräknar vi läckage, transport, retention och källfördelning av kväve och fosfor från jordbrukslandskapet.

Kontakta oss!

Syfte och mål

Huvudsyftena med SLU Vattennav är att:

 • Tillgängliggöra SLU:s kompetens och roll i svensk vattenförvaltning, speciellt inom modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden.
 • Utgöra en kontaktpunkt för externa intressenter.
 • Organisera och samordna verksamheten internt (projekt, uppdrag och resurser).
 • Uppnå och säkra en kritisk massa av kompetens för långsiktigt hållbar verksamhet.

Det kortsiktiga målet är att utveckla, förvalta och tillämpa SLU:s modeller och beräkningssystem för markläckage, transport och omsättning av näringsämnen i avrinningsområden.

Det långsiktiga målet är ett beslutstödssystem för utveckling av kostnadseffektiva åtgärdsprogram för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och hav. All modellutveckling inkluderar möjligheter att studera effekter av klimatpåverkan.

Verksamhet

I SLU Vattennavs verksamhet ingår att:

 • utveckla modeller och verktyg för beräkning av markläckage, vattendragstransport, retention och källfördelning av kväve- och fosfor.
 • beräkna näringsämnesförluster från främst jordbruksmark
 • förvalta framtagna modeller och verktyg
 • tillämpa modellerna i uppdrag för att beräkna näringsläckage,  åtgärdseffekter och kostnadseffektivitet
 • tillhandahålla modeller, verktyg och beräkningsresultat för uppdragsverksamhet, forskning och undervisning samt erbjuda fortbildning
 • samverka med vattenförvaltande myndigheter
 • samordna verksamheten internt, exempelvis genom att samordna modellutvecklingen samt SLU:s arbete inom ramen för SMED Vatten
 • delta i större nationella och internationella projekt såsom LifeIP Rich Waters, Biowater, NORDBALT-ECOSAFE och Waterdrive.

Några viktiga tillämpningsområden är:

 • vattenmyndigheternas arbete enligt EU:s ramdirektiv för vatten (förvaltnings- och åtgärdsplaner)
 • Jordbruksverkets uppföljning av jordbrukspolitikens miljöpåverkan samt uppföljning och rapportering enligt EU:s nitratdirektiv
 • Sveriges rapportering av belastning på havet till internationella kommissioner (HELCOM och OSPAR)
 • Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av miljömålet Ingen övergödning
 • lokalt planerings- och åtgärdsarbetearbete (kommuner, vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheterna).

Organisation

Enheten är gemensam för MVM-klustret på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. I dagsläget avgränsas enheten till verksamheter och projekt på institutionerna för vatten och miljö och mark och miljö

Enheten initierar och samordnar projekt inom SLU:s verksamhetsområde Fortlöpande miljöanalys och inom dess programområde Övergödning. Kontaktperson är Karin Blombäck.

Personal

SLU Vattennav samlar kompetenser inom övergödningsområdet verksamma vid institutionen för mark och miljö och institutionen för vatten och miljö. Personer kopplade till SLU Vattennav är för närvarande:

Aronsson HelenaHelena.Aronsson@slu.se

Blombäck KarinKarin.Blomback@slu.se

Collentine Dennis – Dennis.Collentine@slu.se

Djodjic FarukFaruk.Djodjic@slu.se

Fölster Jens  – Jens.Folster@slu.se

Futter MartynMartyn.Futter@slu.se

Geranmayeh PiaPia.Geranmayeh@slu.se

Johnsson Holger – Holger.Johnsson@slu.se

Kyllmar KatarinaKatarina.Kyllmar@slu.se

Lannergård EmmaEmma.Lannergard@slu.se

Lindsjö Anders – Anders.Lindsjo@slu.se

Linefur HelenaHelena.Linefur@slu.se

Markensten HampusHampus.Markensten@slu.se

Mårtensson Kristina – Kristina.Martensson@slu.se

Norberg LisbetLisbet.Norberg@slu.se

Orback Caroline – Caroline.Orback@slu.se (tjänstledig)

Persson Kristian – Kristian.Persson@slu.se

Sandström SaraSara.Sandstrom@slu.se 

Sonesten LarsLars.Sonesten@slu.se

Widén Nilsson ElinElin.Widen@slu.se