TBV (Tekniskt Beräkningssystem Vatten)

Senast ändrad: 29 november 2023
Sverigekarta och pajdiagram. Illustration.

Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) utvecklades inom konsortiet SMED för att klara Sveriges rapportering till HELCOM och uppföljning av miljömålet Ingen övergödning.

Med TBV beräknades belastning på havet och källfördelning av kväve och fosfor. TBV innefattade, förutom belastningsberäkningar, hantering av en stor mängd data. TBV utvecklades och används av SMED-konsortiet bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI.

TBV användes av SMED för rapportering av källfördelad belastning på havet till Helcom (Pollution Load Compilation, PLC) samt för beräkningar av belastningen på havet i den fördjupade uppföljningen av miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning". Beräkningarna genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Från och med PLC8 används inte TBV längre. Beräkningar av belastningen görs istället via HYPE och presenteras via Vattenwebb. Underlag kommer också att tillgängliggöras via SMED Vattens webb.

Resultat från ett antal av TBV-beräkningarna finns på SMED Vattens webb men observera att beräkningar är gjorda med olika metodik och därför inte är jämförbara:

  • PLC7 omfattar beräkning av brutto- och nettobelastning för år 2017, flödesnormaliserat för perioden 1997-2016. Grunddata för beräkningarna redovisas på SMED:s webbsida om PLC7.
  • PLC6 omfattar beräkning av brutto- och nettobelastning för år 2013, flödesnormaliserat för perioden 1994-2013. Grunddata för beräkningarna samt resultat i form av brutto- och nettobelastning på havet redovisas på SMED:s webbsida om PLC6.
  • SMED har också en webbsida med indata och resultat för PLC6.5, som avser samma tidsperiod som PLC6, men är gjord på en ny områdesindelning och med uppdaterat bakgrundsläckage av fosfor från jordbruksmark.
  • PLC5-beräkningarna representerar år 2006, flödesnormaliserade för perioden 1985-2004, och redovisas på SMED:s webbsida om PLC5.

Innan TBV byggts upp gjorde SLU och SMHI beräkningar för TRK-projektet (PLC4) av källfördelningen år 2000.