TBV (Tekniskt Beräkningssystem Vatten)

Senast ändrad: 15 mars 2023
Sverigekarta och pajdiagram. Illustration.

Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) utvecklades inom konsortiet SMED för att klara Sveriges rapportering till HELCOM och uppföljning av miljömålet Ingen övergödning.

Med TBV beräknades belastning på havet och källfördelning av kväve och fosfor. TBV innefattade, förutom belastningsberäkningar, hantering av en stor mängd data. TBV utvecklades och används av SMED-konsortiet bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI.

TBV användes av SMED för rapportering av källfördelad belastning på havet till Helcom (Pollution Load Compilation, PLC) samt för beräkningar av belastningen på havet i den fördjupade uppföljningen av miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".

Från och med PLC8 används inte TBV längre. Beräkningar av belastningen görs istället via HYPE och presenteras via Vattenwebb.

Resultat från ett antal av TBV-beräkningarna finns på SMED Vattens webb:

  • PLC7 omfattar beräkning av brutto- och nettobelastning för år 2017, flödesnormaliserat för perioden 1997-2016. Grunddata för beräkningarna samt resultat i form av brutto- och nettobelastning på havet kommer att redovisas på SMED:s webbsida om PLC7.
  • PLC6-beräkningarna representerar år 2013, flödesnormaliserade för perioden 1994-2013, och redovisas på SMED:s webbsida om PLC6.
  • SMED har också en webbsida med indata och resultat för PLC6.5, som avser samma tidsperiod som PLC6, men är gjord på en ny områdesindelning och med uppdaterat bakgrundsläckage av fosfor från jordbruksmark.
  • PLC5-beräkningarna representerar år 2006, flödesnormaliserade för perioden 1985-2004, och redovisas på SMED:s webbsida om PLC5