FyrisCOST

Senast ändrad: 16 mars 2023

FyrisCOST är ett PC-baserat beslutsstödssystem som kan beräkna effekt och kostnadseffektivitet för ett flertal åtgärder för att minska kväve (N)- och fosforutsläpp (P) från både punkt- och diffusa källor. Detta inkluderar bedömning av kostnads-effektiviteten för kombinationen av åtgärder i ett avrinningsområde.

FyrisCOST är för närvarande vilande.

Läckage av N och P baseras på ett stort antal simuleringar med Nutrient Leaching Coefficient Calculation System (NLeCCS) som inkluderar fältmodellerna ICECREAMDB (P-förluster) och SOILNDB (N-läckage).

Tillgängliga N-åtgärder

 • Förändrad grödföljd
 • Förändrad markanvändning
 • Förändrad gödsling
 • Fånggröda och/eller vårplöjning
 • Förändringar i hushållens avloppssystem

Tillgängliga P-åtgärder

 • Förändrad grödföljd
 • Förändrad markanvändning
 • Kantzoner
 • Förändringar i hushållens avloppssystem

FyrisCOST har använts för att utveckla verktyget FyrisSKZ. Det som är ett webbaserat verktyg för att redovisa resultat ur en nationellt täckande databas för skyddszoners effekt och kostnad.

Exempel

Fakta:

Scenarier

FyrisCOST levereras tillsammans med data för ett eller flera delavrinningsområden. Denna data används för att beräkna och jämföra följande scenarier:

 • Utgångsläge (befintliga åtgärder)
 • Nollscenario (inga åtgärder)
 • Valfria åtgärder (kombination av flera åtgärder).

Fosforåtgärder

FyrisCOST beräknar mängden fosfor (P) som transporteras från vardera delavrinningsområde baserat på jordart, grödfördelning, punktkällor och åtgärder. En åtgärd för att minska fosforläckage från jordbruksmark är anläggande av skyddszoner. För att beräkna effekten av skyddszoner har detaljerad information tagits fram för lutning, flödesackumulerad ytavrinning samt flödeslängd. Koefficienter för fosforerosion genom skyddszonen samt zonens effektivitet baseras på lutning, jordart, flödeslängd och skyddszonens bredd är under utveckling.

Kväveåtgärder

FyrisCOST beräknar kvävekoncentrationen i vattnet vid utloppet av varje delavrinnings-område. Kvävekoncentrationen är beroende av markanvändningen i delavrinnings-området och bidrag från uppströms arealer. En beräkningsmetod, för kväveläckage från jordbruksmark, har tagits fram för att kunna utvärdera olika brukningsscenarier. Läckagekoefficienter och kvävetransport påverkas av gröda, grödföljd och tidpunkt för  jordbearbetning. Dessa faktorer är inkluderade i den nya beräkningsmetoden.

Kostnadseffektivitet

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder i ett scenario utvärderas med avseende på N- och P- reduktion samt kostnad för varje delavrinningsområde. Åtgärderna kan rangordnas efter brutto-  eller netto- (inklusive retention) kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten för åtgärder i ett delavrinningsområde är en produkt av åtgärdens kostnad, effekt samt nedströms retention till den valda recipienten.

Läs mer

Ladda ned poster om FyrisCOST (på engelska)

Collentine, D., Johnsson, H., Larsson, P., Markensten H., Persson, K. 2015. Designing cost efficient buffer zone programs: An application of the FyrisSKZ tool in a Swedish catchment. AMBIO 44 (Suppl 2), 311–318.