Forskning vid SLU Horticulture

Senast ändrad: 03 april 2024

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture.

Nulägesanalys Trädgård

Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden 20170501 t.o.m 20180630 med projekttiteln Insatsstyrka Trädgård. I sitt arbete kunde gruppen tidigt konstatera att överblicken över ämnet trädgårdsvetenskap försvåras av att ämnet delas av alla institutioner på LTVfakulteten.
Syftet med denna nulägesanalys och sammanställning av kompetenser inom
trädgård är att ge underlag till en mer samlad bild av ämnet. Läs rapporten.

Projektredovisning Insatsstyrka trädgård

Insatsstyrkan ska vara en samlande kraft inom ämnet trädgård, för att
säkerställa en målorienterad, resurseffektiv och helhetsorienterad verksamhet, samt att tillvarata möjligheterna att kraftsamla verksamhet inom trädgård vid samtliga institutioner vid fakulteten inklusive enheten för samverkan och utveckling. Läs rapporten.

Här presenteras forskningsprojekt som är på gång vid de olika institutionerna inom ramen för SLU Horticulture

Projekt inom institutionen för Människa och samhälle

Projekt, år, namn och finansiär

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet, 2018-2020. Anna Bengtsson. Vinnova.

Innovationssystem för en hållbar livsmedelsektor – en kunskapssammanställning och -syntes, 2018. Fredrik Fernqvist. FORMAS.

Framtidens grönsaksdisk, 2016-2017, Fredrik Fernqvist. Partnerskap Alnarp.

Kunskap och innovation i hortikulturell företagsutveckling, 2018-2020. Lisa Germundsson, Lena Ekelund, Magnus Ljung, Charlotte Norrman, Martin Melin. Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, SLU Partnerskap Alnarp, RådNu, Nextfood

Hälsopark vid Libbyängen, 2022, Patrik Grahn. Movium partnerskap.

Hur ska demensvänliga utomhusområden i städer utformas, 2015-2022. Patrik Grahn, Anna Bengtsson, Nina Oher. Formas.

Benchmark för framgångsrik företagsledning i lantbruket - förstudie och metodutveckling, 2016-2019. Ove Karlsson. SLF.

Beespoke, 2020-. Magnus Ljung, Lotta Fabricius. Interreg-projekt.

Företagande inom de gröna näringarna i nordvästra Skåne – hur mår Du, din familj och ditt företag, 2017-2018. Peter Lundqvist. Stiftelsen Gripen

Arbetsmiljöutbildning vid Naturbruksskolor, 2019. Peter Lundqvist. SLO-fonden/KSLA.

Korea Exchange of occupational health & safety systems and prevention technology in agriculture, 2018-2019. Peter Lundqvist. RDA, National Institute of Agricultural Sciences, Korea.

Fyrhjuling – arbetsfordon med skadeproblem, 2020. Peter Lundqvist. SLO-fonden.

COST Action – Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA), 2020. Peter Lundqvist. EU.

Nextfood, 2018-. Martin Melin. Horizon 2020.

Hållbar områdesutveckling – Stadsodling på barns villkor i en hållbar utveckling, 2019-2020. Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark. Mistra Urban future.

Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning, 2015. Fredrika Mårtenssson. Movium partnerskap.

Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning, 2016. Fredrika Mårtenssson. Movium partnerskap.

Hälsofrämjande miljöer på Bjellandstrand Gård. Anna María Pálsdóttir.

Stadsbruk – Odla kompis, 2018-2019. Anna María Pálsdóttir. Leader Söderslätt och Region Skåne.

Utvärdering av projektet Växtplats Rosengård - fokus odling, 2016-2019. Anna María Pálsdóttir. ESF.

Alnarps Rehab trädgård. Naturlig Etablering. Post stroke recovery. Naturbaserad rehabilitering för individer med stress-relaterad mental ohälsa, 2015-2019. Anna María Pálsdóttir. Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Växtförädling i hortikulturell frilandsodling, 2018, AEM/VF. Sara Spendrup. SLU Grogrund.

Projekt inom institutionen Biosystem och Teknologi

Projekt, år, namn och finansiär

Skenet kan bedra – men doften avslöjar kontaminerade bladgrönsaker, 2018-2020. Beatrix Alsanius m.fl. Formas.

Funktionell biodiversitet vid odling av ekologiska grönsaker, 2020. Anna Karin Rosberg. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin.

Organic and biodynamic vegetable production in low-energy greenhouses – sustainable, resilient, and innovative food production systems, 2018-2021. Beatrix Alsanius, Anna Karin Rosberg m.fl. Core organic.

Testbädd för innovativ, miljövänlig behandling av grönsaksfrö,2017-2022. Beatrix Alsanius m.fl. Vinnova.

Anpassning till EU-direktiv 2018/848: Är vinterodlade bladgrönsaker lämpliga grödor vid ekologisk odling i tunnel i Sverige, 2020-2021. Anna Karin Rosberg och Beatrix Alsanius. Ekhagastiftelsen.

Optimized integrated control in greenhouse systems sees the light, 2019-2021. Beatrix Alsanius, Karl-Johan Bergstrand, Maria Karlsson. SLF.

Food waste to new food in an urban context – production, risk assessment and consumer acceptance, 2019-2021. Malin Hultberg, Håkan Asp, Karl-Johan Bergstrand. FORMAS.

Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker, 2020-2021. Lars Mogren. Partnerskap Alnarp.

Hur kommer vi dit? Hållbar skörd och kvalité hos tunnel producerade jordgubbssorter, 2019-2021. Sammar Khalil m.fl. SLF.

SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi, 2019-2020. Sammar Khalil, Madeleine Uggla. Partnerskap Alnarp.

Cirkulär livsmedelsproduktion- Utveckling av en bas för en SLU forskningsplattform, 2019-2020. Sammar Khalil mfl. Partnerskap Alnarp.

Utvärdering av den industriella symbiosen i Sotenäs – kombination av tidigare LCA-studie och realtidsmätning av restflöden, 2019-2020. Thomas Prade, Sammar Khalil, Linda Tufvesson, Andreas Nicolaidis. Partnerskap Alnarp.

Inte bara champinjoner - växtskyddspotentialen hos champinjonskompost mot rotsjukdomar i jordgubbsodling, 2019-2020. Sammar Khalil, Madeleine Uggla. Lundström Stiftelse.

Screening for microbial biostimulants in aquaculture - a tool for resilience aquaponic system, 2019-2020. Sammar Khalil, Markus Langeland, Jean W. H. Yong. SLU plattform Aquaculture.

Ny metod för biotisk stressdetektering i hortikulturell produktion, 2019-2023. Sammar Khalil, Karl-Johan Bergstrand mfl. Jordbruksverket EIP + Heliospectra.

Energieffektiv klimatstyrning i växthus, 2019-2023. Sammar Khalil, Karl-Johan Bergstrand, mfl. Jordbruksverket EIP.

Enhanced quality with innovative disease control strategies against powdery mildew in organic strawberry cultivation in tunnels, 2018-2019. Sammar Khalil m fl. Ekhaga stiftelsen.

Vattenkvalité i akvaponiska system- en möjlighet för att uppnå en minskad övergödning och giftfrimiljö, 2018-2019. Sammar Khalil. Richertska stiftelsen.

Tillväxt och trygghet - integration genom odling, 2017-2019. Sammar Khalil mfl. Kampradstiftelsen.

Nya hortikulturella substrat från den fasta fraktionen av biogasproduktion, 2019-2021. Håkan Asp, Siri Caspersen. SLF.

Fältförutsättningar för lyckad löklagring med minskat svinn, 2019-2021. Lars Mogren mfl. SLF.

Ekologisk grönsaksodling i begränsade substratvolymer, 2018-2019. Karl-Johan Bergstrand. Jordbruksverket EIP + Partnerskap Alnarp.

Alternativ retardering genom begränsad fosfortillförsel. Karl-Johan Bergstrand, Siri Caspersen. Tillväxt Trädgård.

Gödsling i ekologiska krukodlade kulturer. Karl-Johan Bergstrand. Tillväxt Trädgård.

Hållbar och säker vattenhantering inom jordbruket, 2017-2020. Malin Hultberg  Formas, EU.

Hållbarhetsanalys av diversifierade odlingssystem, 2017-. Carolina Rodriguez, Erik Steen Jensen, Georg Carlsson, Mozhgan Zachrison. Institutionen för Biosystem och Teknologi

Energieffektiv klimatstyrning i växthus, 2019-2023. Sammar Khalil, Karl-Johan Bergstrand, mfl. Jordbruksverket EIP.

Produktion av matsvampen ostronskivling från biomassa från anlagd våtmark. Malin Hultberg. Partnerskap Alnarp, Region Skåne.

Resurseffektiva och hållbara mikrobryggerier – innovativ process för rening med hjälp av ätlig svamp. Sammar Khalil. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin.

Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion. Helene Larsson Jönsson, Helena Persson Hovmalm, Ibrahim Tahir. SLF, Partnerskap Alnarp, Äppelriket.

Effektiv ogräskontroll och ökad kolinlagring genom strimsådd av ekologiska specialgrödor i utvintrande mellangrödor, 2020-2022. David Hansson m.fl. SLU Ekoforsk.

Projekt inom inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Projekt, år, namn och finansiär

Tree establishment in a future urban climate – finding water stress threshold values andmonitoring systems for relevant species in an urban context, 2016-2020. Anna Levinsson, Tobias Emilsson, Henrik Sjöman, Björn Wiström. Formas.

Improving urban tree vitality – defining the degree of water uptake reduction from anthropogenic stress factors, 2017-2019. Anna Levinsson. Formas.

Biokolets inverkan på vatten i urbana växtbäddar, 2016-2018. Anna Levinsson. Lunds kommun, Movium Partnerskap.

Pedagogiska perennytor, 2018-2019. Anna-Karin Ekwall, Karin Svensson, Cecilia Palmér. SLU Best Practice.

Selektion av träd för urbana miljöer, 2009-. Henrik Sjöman. Göteborgs Botaniska Trädgård, Sveriges Plantskoleindustri. Movium Partnerskap, E-plantsgruppen.

Selektion av buskar för urbana miljöer, 2005-. LAPF; Göteborgs Botaniska Trädgård, Sveriges Plantskoleindustri, Movium Partnerskap, E-plantsgruppen.

Selektion av Magnolior för svenska förhållanden, 2008-. Henrik Sjöman, Cecilia Palmér mfl.    

Framställning av inspelade växtvandringar, 2017-2018. Patrick Bellan, Jonatan Leo, LAPF + VF. SLU LUM II.

Projekt inom institutionen för växtförädling

Projekt, år, namn och finansiär

Plant Breeding Priorities for the Great Challenges, 2017-2018. Dennis Erikssson, Rodomiro Ortis. SLU AgriFose.

Genomic Selection in Nordic Potato Breeding, 2016-2020. Catja Selga, Mariette Andersson, Aakash Chawade, Fredrik Reslow, Rodomiro Ortiz. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Promotion of horticultural productivity for food, nutrition and income generation: A case of avocado in Tanzania, 2016-2020. Ibrahim Juma, Anders Carlsson, Helena Persson Hovmalm, Moneim Fatih, Mulatu Geleta Dida, Rodomiro Ortiz. Sida Research Training Partnership Program.

Annatto – a Sustainable Bio-factory for Natural Colors and Health Promoting Components for Foods, 2014-2018. Rodomiro Ortiz. Styrelsen for Forskning og Innovation, Danmark.

Improvement of Banana for Smallholder Farmers in the Great Lakes Region of Africa, 2014-2019. Michael Batte, Helena Persson Hovmalm, Mulatu Geleta Dida, Rodomiro Ortiz. Bill & Melinda Gates Foundation [through a subcontract via International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria], USA.

Udvikling af Planter til Produktion af Naturlige Farver til Fødevarer (PlantePigment), 2013-2018. Rodomiro Ortiz. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Danmark.

SLU potatisförädling, Permanent (?). Fredrik Reslow, Rodomiro Ortiz. Formas, SLU.

Nordfruit: Pre-breeding for future challenges in Nordic fruit and berries, 2018-2020. Kimmo Rumpunen, Larisa Gustavsson. Nordiska Ministerrådet

Växtförädling av äpple, svarta vinbär och havtorn, 2018. Kimmo Rumpunen. Formas, SLU.

SUSMEATPRO: Sustainable plant ingredients for healthier meat products - proof of concepts, 2015-2018. Kimmo Rumpunen. Formas.

Kvalitetssäkring av framtidens frukt och bärsorter, 2018. Kimmo Rumpunen. Elitplantstationen, Eplanta m fl.

Konkurrera med kvalitet 2: nya äpplesorter för dessert, must och cider, 2018-2020. Kimmo Rumpunen. Partnerskap Alnarp, Äppelriket, Kiviks Musteri. 

DNA-baserade metoder för sortbestämning av kärnfrukter, 2018-2019. Hilde Nybom (för SLU, Matt Ordidge GB för hela projektet).             ECPGR

Förståelse av resistens mot fruktträdskräfta i äpple: genuttryck hos genotyper med olika resistensnivåer, 2015-2017. Larisa Gustavsson. Formas. 

'Omics' grepp för kontroll av fruktträdskräfta i Svensk äppleproduktion, 2018-2020. Larisa Gustavsson. Formas.

Resistens mot Neonectria ditissima i äpple: insikter från sortskillnader i infektionsetablering och värdväxtens svar, 2018. VF/Mol. Vetenskaper. Larisa Gustavsson, Firuz Odilbekov, Aakash Chawade, Kerstin Dalman. Crafoordstiftelsen.

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli- och grönkålsproduktion, 2018-2020. Marie Olsson, Gun Hagström. EIP Jordbruksverket.

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa, 2016-2018. Gun Hagström och Marie Olsson (för SLU). EIP Jordbruksverket.

Använd hela växten – nya processade produkter från kålväxter,2016-2018. Marie Olsson. Tillväxt Trädgård.

Vildpersilja – ett nytt hot mot livsmedelssäkerheten, 2016-2018. Marie Olsson. Partnerskap Alnarp.

Utveckling av bekämpningsstrategi mot lagringssjukdomar i ekologiskt odlade äpplen och päron, ett samverkansprojekt, 2014-2017. Marie Olsson, Ibrahim Tahir. SLF.

Utveckling av bekämpningsstrategi mot lagringsjukdomar i ekologiskt odlade äpplen och päron, ett samverkansprojekt, 2015-2016. Marie Olsson, Ibrahim Tahir. Partnerskap Alnarp, Wiklands fond

Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppleodling – steget mellan forskning och praktisk handling, 2017-2018. Marie Olsson, Ibrahim Tahir. Tillväxt Trädgård.

Nordic project on Reduced Food Waste, 2013-2015. Marie Olsson, Staffan Andersson. Nordiska Ministerrådet.

Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsorption, 2019-2020. Marie Olsson. Partnerskap Alnarp.

Bättre mat och måltider för äldre? Probiotika med inflammationsdämpande verkan, 2012-2016. Marie Olsson (från SLU; Bengt Jeppson LU/MAS huvudsökande).FORMAS.

Future Faba Beans for Food and Feed, 2019-2022. Åsa Grimberg. SLU Grogrund.

Identifiering av genomiska regioner för generell och värdspecifik virulens i Neonectria ditissima genom GWAS, 2015-2017. Skogl. Mykologi/VF. Kerstin Dalman, Larisa Gustavsson, Malin Elfstrand. SLU Växtskyddsplattform.

Optimera växtuppfödningsstrategier med genom bred täta markördata, 2015-2016. UPSC/Växt-biologi/VF. Harry Wu, Larisa Gustavsson, Henrik  Hallingbäck, Anna Westerbergh. SLU Växtförädlingsplattform.

Resistens mot Neonectria ditissima i äpple: närmare förståelsen av de specifika mekanismerna genom mikrometabolisk profilering, 2018-2019. VF/Mol. Vetenskaper/Skoglig mykol. Larisa Gustavsson, Kerstin Dalman, Malin Elstrand. SLU Växtförädlingsplattform.

Projekt inom institutionen för växtskyddsbiologi

Projekt, år, namn och finansiär

Mistra RA1, Improving late blight resistance, 2015-2020. Erik Andreasson. Mistra.

Enhanced marketable yield and nutrients in potato grown in Nordic conditions, 2017-2019. Erik Alexandersson. Carl tryggers stiftelse.

Knowledge-exchange for enhanced genomic analysis of potato...,2018-2021. Erik Alexandersson. Stint.

Protecta. Laura Grenville-Briggs. EU-ITN.

Etablering av nationell plattform för resistensförädling, 2019-2022. Erik Alexandersson. SLU Grogrund.

NordPlant, 2018-2020; 2021-2023. Erik Alexandersson. NordForsk.

Förbättrad bekämpning av skadeinsekter i äppleodlingar genom synergieffekter mellan beteendemodifierande ämnen och biologisk bekämpning där naturliga fiender bevaras och uppförökas, 2015-2019. Marco Tasin. Formas.

Ökad säkerhet för fruktproducerande bönder i Västafrika, baserad på en ökad förståelse för premisser för framgångsrikt biologiskt växtskydd, 2015-2018. Miriam Karlsson. Formas.

EcoOrchard, 2015-2018. Marco Tasin. Formas.

Växtresistensekologi: ett nytt verktyg för att optimera ekosystemtjänster, 2015-2018. Johan A. Stenberg. Formas.

Does plant resistance improve pollination at the population level,2016-2018. Johan A. Stenberg. Crafoordstiftelsen.

Multifunktionell resistens: en nyckel till integrerat växtskydd, pollinering, 2017-2020. Johan A. Stenberg. Formas.

Mot hållbart växtskydd: biokontroll av bladmögel, 2014-2019. Laura Grenville-Briggs. SSF.

Effectors from filamentous plant pathogens as tools for sustainable disease resistance in potato and legume crops, 2016-2018. Laura Grenville-Briggs. Formas.

Identifiering av nya resistens- och känslighetsfaktorer för framtida resistensförädling i potatis, 2016-2017. Marit Lenman, Carl Tryggers.

Development of nonchemical greenhouse control methods against cucumber powdery mildew in collaboration with growers, 2017-2018. Erland Liljeroth. Ekoforsk.

Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis, 2017-2018. Erland Liljeroth. Jordbruksverket

EnBlightMe! Ett automatiserat stödsystem för upptäckt av potatisbladmögel, 2016-2017. Erik Alexandersson. Vinnova.

Biofortifiering av cassava, 2017-2019. Erik Alexandersson. VR.

Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för stora delar av Sverige, 2016-2018. VSB+VDF, Erik Andreasson (VSB), Fredrik Reslow (VF), Rodomiro Ortiz (VF). SLF.

Nya verktyg för patogenresistent potatis, 2016-2018. Erik Andreasson. Formas.

Effects of a low toxicity pesticide in an intercrop system, 2015-2017. Erik Andreasson. VR

Mistra Biotech: potato late blight resistance, -2020. Erik Andreasson. Mistra.

Control of apple pest insects with fruit and yeast odorants. William Walker. Formas.

Behavioural manipulation by microbial semiochemicals: a foundation for new applications to manage Drosophila suzukii and other pest insects, 2016-2018. Paul Becher. Formas.

Den gode och den onde - kontroll av skadeinsekter med synergistisk. Peter Witzgall. Formas.

Development of odourbased tools for Push-Pull management of fruit flies. Teun Dekker. VR.

Transgenerational phenotypic plasticity: Can parental hos plant.Peter Andersson. Formas

Autographa gamma: söka efter semiochemicals från växter, insekter och mikrober, 2017-2019. Santosh Revade. Formas.

Projekt inom enheten för samverkan och utveckling

Pågående projekt 2019 inom trädgårdsområdet

Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet inom trädgårds- och livsmedelsområdet.

I det här kommunikationsprojektet har vi arbetat med att ta fram ett informationsmaterial utifrån erfarenheter och lärdomar från integrationsprojektet SLU Alnarp Mentor som genomfördes år 2016 på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Avsikten med projektet var att inspirera andra utbildningsaktörer att genomföra integrationsprojekt för nyanlända. Projektansvariga: Susanna Lundqvist och Lena Johnson. Finansiär: Formas

Initiering av produktutveckling inom området trädgård, med framgångsrika samarbeten som förebild.

Syftet med projektet är att inspirera landsbygdsföretagare att utveckla nya livsmedelsprodukter i samarbete med universitetet. Exempel kommer att visas på samarbeten mellan SLU och landsbygdsföretagare som har utvecklat nya vegetabiliska livsmedelsprodukter. Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet i Kalmar, En God Granne, SLU Food Lab i Alnarp. Projektansvariga: Susanna Lundqvist och Lena Johnson. Finansiär: Jordbruksverket