Åkerböna

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Odlingssäkerhet hos sortblandningar

Projektansvarig: Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och tekologi, SLU

Baljväxter och deras kvävefixering har en central roll inom ekologisk odling. Dessvärre är många baljväxter känsliga för patogener och skadeinsekter och åtskilliga baljväxter är känsliga för torka och brist på näring (förutom kväve). Odlingssäkerheten hos baljväxter blir därmed ofta begränsande för att man ska kunna förlita sig på deras kvävetillskott till odlingssystemet.

Ett sätt att öka odlingssäkerheten kan vara att samodla flera sorter som har olika motståndskraft mot olika typer av angrepp och stress, eftersom sorterna kan komplettera varandra och tillsammans ge hög och jämn skörd. Å andra sidan finns risk för större variationer i mognadsgrad i sortblandningar, vilket kan leda till ojämn kvalitet i skördade produkter.

För att testa dessa möjligheter kommer tre sorter av åkerböna, Vicia faba, att odlas i fältförsök, var och en för sig samt i två- och tre-sortskombinationer. Fältförsöken etableras med och utan samodling med vårvete, och upprepas under två odlingssäsonger (2011 och 2012) på tre lokaler: en vid SLU Alnarp, en i Östergötland och en i Västra Götaland. Dessa tre försökslokaler integrerar klimatskillnader och inkluderar regioner i Sverige där odlingen av åkerböna är stor eller växande.

  • Provtagningar för mätning av skörd och kvävefixering kommer att genomföras dels:
    1. då majoriteten av åkerbönans baljor är fullmatade, vilket motsvarar lämplig tidpunkt
    2. för skörd av helgrödesensilage, dels vid frömognad.
  • Kvävefixeringens omfattning beräknas efter analys av 15N-halten i prover av åkerböna och vårvete.
  • Förekomst av chokladfläcksjuka, en av de viktigaste skadegörarna i åkerböna, kommer att graderas i fält vid upprepade tillfällen samt mätas genom DNA-baserad kvantifiering av svampen som orsakar sjukdomen.
  • Produktkvalitet kommer att utvärderas genom analys av grödans innehåll av energi-, protein-, fiber- och stärkelse.

Genom denna helhetsansats kommer projektet att utforska möjligheterna att genom ökad växt-diversitet uppnå hög odlingssäkerhet utan avkall på foderkvaliteten. Projektet ger därmed ny kunskap om hur användandet av baljväxter kan optimeras inom ekologisk produktion.