Smågrisdödlighet- en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombination med optimala skötselrutiner

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Smågrisdödligheten i svenska grisbesättningar är hög. Om suggan ska vara helt lös eller stängas in med skyddsgrindar en kort tid i samband med grisning och hur skötselrutinerna kan förbättras, är en angelägen frågeställning. För att kunna utföra internationellt publicerbara studier av smågrisdödlighet, krävs dock parallella studier i samma besättning. Dessa unika förutsättningar finns i de ombyggda stallarna på Önnestadgymnasiet, som ägs av Hushållningssällskapet i Kristianstad. Här kommer smågrisdödligheten i två boxtyper (A; grisningsbox för lösgående sugga och B; grisningsbox för tillfällig instängning av suggan), i kombination med optimala skötselrutiner, att jämföras. Syftet är att besvara frågan om det finns en skillnad i den totala smågrisdödligheten (dödfödda samt döda under diperioden) mellan de två boxtyperna. Den övergripande målsättningen är att minska smågrisdödligheten inom svensk grisproduktion.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, Partnerskap Alnarp och KSLA

Projekttid: 2015-2017

Projektledare: Anne-Charlotte Olsson

Övriga medverkande: Jos Botermans


Kontaktinformation