Vad får vi för mat idag? Kvinnorna, barnen och tillgången till mat i staden: fallet Addis Ababa

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Livsmedelstrygghet är en avgörande drivkraft för global hållbar utveckling. I Afrikas snabbväxande städer leder arbetslöshet och utbredd fattigdom till bristande livsmedelstrygghet för stora grupper av befolkningen. Svår undernäring såväl som ökande övervikt skapar hälsoproblem med negativa följder för individer och samhället i stort. Trots situationens allvar råder det emellertid en brist på kunskap om de faktorer som påverkar hushålls och individers införskaffande och konsumtion av livsmedel i låginkomstländers städer.

Detta projekt har därför tre integrerade mål:

1) att utifrån ett konsumentperspektiv och med säsongsvariationer i åtanke kartlägga och analysera den urbana miljöns livsmedelsutbud avseende tillgänglighet, pris, och produktsäkerhet.

2) att analysera socio-ekonomiska och gender-baserade skillnader i hållbar tillgång på hälsosam kost, särskilt bland barn och ungdomar, samt

3) att analysera betydelsen av kvinnors status, ekonomiska och tidsrelaterade resurser för kost, nutrition och hälsa hos barn och familj.

Forskningen bygger på teorier och metoder från samhällsgeografi, nutrition, jordbruk och hållbar utveckling och anlägger ett helhetsperspektiv i en analys av orsakskedjor som sammanlänkar livsmedelsutbud med felnäring. I denna analys är socio-ekonomisk differentiering samt betydelsen av kvinnans status för hennes möjligheter till adekvat omsorg, inklusive kostberedning för barn och familj, centrala delar. I Addis Ababa, kommer utbud och pris på livsmedel samt kost och nutritionsmönster hos invånare mätas med olika kvalitativa och kvantitative metoder med hänsyn tagen till säsongsvariationer. Tvärvetenskapliga analyser förväntas ge ny kunskap om samband mellan utbud av livsmedel, kost och nutrition. För att kunna förstå och placera resultaten från studien av Addis Ababa i ett mer generellt afrikanskt och globalt perspektiv kommer dessa att analyseras och jämföras med data och resultat som projektgruppen har tillgång till genom sina tidigare forskningsprojekt genomförda i flera afrikanska länder samt genom sitt internationella forskningsnätverk.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid: 2016-2020

Projektledare: Eva-Charlotte Ekström, Uppsala universitet

Övriga medverkande: Magnus Jirström, Lunds universitet, Beatrix Alsanius, SLU, Yemane Berhane, ACIPH