Grödors ogräskonkurrerande egenskaper

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med detta projekt ”Grödors ogräskonkurrerande egenskaper” är att införa kostnadseffektiva och miljövänliga metoder där plantbeståndets ogräskonkurrens utnyttjas optimalt för en uthållig ogräsbekämpning i integrerad och ekologisk produktion. Målet är att sprida kunskap om hur grödors ogräskonkurrerande egenskaper kan optimeras och tillämpas samt vetenskapligt beskriva på vilket sätt som grödan och plantbestånden konkurrerar med ogräset. Kunskapen kan vara ett verktyg för sortval och beståndsetablering i stråsädesodling.

I projektet kommer vi att studera olika grödors (plantbeståndets) ogräskonkurrerande egenskaper. I projektet undersöks hur ogrässituationen påverkas i ”nya mer multifunktionella odlingssystem” där plantbeståndets ogräskonkurrerande egenskaper utnyttjas via sortval, utsädesmängd och såtidpunkt. Att utnyttja grödors förmåga att undertrycka ogräset är en viktig del inom den ekologiska odlingen. Att utnyttja förebyggande åtgärder är grundprincip inom såväl ekologisk odling som integrerad odling.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Jordbruksverket

Projekttid: 2019-2020

Projektledare: David Hansson

Övriga medverkande: Anders TS Nilsson