Samodling av åkerböna och ärt i ekologiska odlingssystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till att undersöka och optimera samodling av åkerböna och ärt. Målet är att se om man genom samodling kan öka skördenivåer och skördestabilitet inom den ekologiska odlingen av ärtor och åkerbönor.

Projektet inkluderar även äldre sorter och lantsorter för att se om de har egenskaper som kan vara relevanta både för humankonsumtion och som foder. Om ett samodlingssystem utformas effektivt kan det eventuellt generera mer skörd av både frö och biomassa samt ge en högre kapacitet för biologisk kvävefixering. Genom att förbättra ekologiska baljväxtbaserade odlingssystem hoppas forskarna att projektet ska bidra till att det ska bli ett mer attraktivt alternativ både för producenter och för konsumenter.

Många av de äldre sorterna som kommer att användas i projektet har kulinariska egenskaper som kan bidra till att öka efterfrågan på lokalt producerade baljväxter. Samtidigt ger större lokala skördar av proteinrika växter det möjligt att minska importen av sojabönor för djurfoder. Det är således också ett steg mot att förkorta avståndet mellan livsmedelsproduktion och konsumtion samt underlätta övergången till mer växtbaserat protein i vår kost.

Försöksodlingar med åkerbönor och ärtor kommer att genomföras under tre växtsäsonger för att undersöka olika faktorer som är relevanta för att utforma bra samodlingskombinationer.  Försöksodlingarna genomförs alla tre åren på de ekologiska försöksarealerna på SITES Lönnstorp i Alnarp. Olika kombinationer av sorter odlas tillsammans för att testas och utvärderas i förhållande till deras tillväxtpotential samt potential för olika slutanvändningar.

Projektet är huvudsakligen finansierat av Ekhaga-stiftelsen och genomförs som en licentiatutbildning under tre år vid institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Ekhaga-stiftelsen och SLU (institutionen för biosystem och teknologi)

Projekttid: 2021-2023

Projektledare: Dylan Wallman

Övriga medverkande: Handledare Georg Carlsson (SLU), biträdande handledare Matti Wiking Leino (Stockholms Universitet) och Åsa Grimberg (SLU).