Alternativ retardering genom begränsad fosfortillförsel

Senast ändrad: 26 oktober 2023

De senaste decennierna har kemiska tillväxtregulatorer (”retarderingsmedel”) använts vid produktion av kruk- och utplanteringsväxter i växthus. Retarderingsmedlen ger kompaktare plantor genom hämning av plantornas sträckningstillväxt. Användningen av medlen är emellertid ifrågasatt av miljö- och hälsoskäl och antalet godkända retarderingsmedel har minskat under senare år. Det innebär dock en konkurrensnackdel för svenska producenter, eftersom medel som är förbjudna i Sverige får användas i andra länder. Om man helt kunde upphöra med användning av kemiska tillväxtregulatorer inom den svenska växthusodlingen skulle detta istället kunna bli en konkurrensfördel.

Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften för den svenska odlingen av kruk- och utplanteringsväxter genom att utveckla alternativa retarderingsmetoder som kan bidra till ett ökat utbud av miljövänliga svenskproducerade prydnadsväxter på den svenska marknaden.

Projektet avser att främja utvecklingen av effektiva och hållbara produktionssystem samt bidra till långsiktiga lösningar för miljövänlig produktion. Vi kommer dels att ta fram en kunskapssammanställning om möjligheterna för att använda begränsad fosfortillförsel som alternativ retarderingsmetod i krukväxtodlingen, dels att genomföra ett pilotförsök med styrd tillförsel av fosfor för några utvalda växtslag. Projektet utförs i samarbete med Bara Mineraler.

Finansiär: Tillväxt Trädgård

Kontakta: Karl-Johan.Bergstrand@slu.se, Siri.Caspersen@slu.se


Kontaktinformation