Kan man lita på resultatet?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

(Examensarbete 10 eller 15 hp, Kandidatarbete 15 hp eller Examensarbete 30 hp)

I samband med traditionella blockförsök upptäcker man ibland att slutsatserna är väldigt beroende av en enskild observation även om denna inte är en så kallad ”outlier”. Arbetet består dels i att inventera de olika försöksdesigner som är vanligast vid odlingssystemsekologi, dels analysera hur känsliga dessa är för att de värden man använder är korrekt mätta. Några frågeställningar:

  1. Kan slutsatsen förändras om man lägger till en decimal i alla resultaten?
  2. Kan slutsatsen förändras om man förbättrar mätmetoden och sänker detektionsgränsen?
  3. Kan slutsatsen förändras om en observation faller bort?
  4. Man använder traditionellt fyra eller fem block. Finns det försöksdesigner som skulle behöva ha fler block?

Examensarbetet kan förmodligen använda redan insamlade data och kommer därför i huvudsak att vara teori och litteraturstudier kombinerat med simuleringar i datorn med ett statistiskt programpaket.

Inom all forskning, är det viktigt att man kan lita på sina resultat och slutsatser. Detta arbete skall utreda hur känsligheten hos några av de försöksdesigner som används vid odlingssystemsekologi.

Can you trust the result?

When you analyze block designs you sometimes realize that the conclusion is very much influenced by one single observation even if this is not an outlier. The thesis will first do an inventory of the different research designs used at Cropping Systems Ecology, then analyze how influenced these are by single observations. Some questions to answer:

  1. Can the conclusion be different if you add one decimal to all your data?
  2. Can the conclusion be different if you improve the method and lower the detection limit?
  3. Can the conclusion be different if one observation is deleted?
  4. Traditionally you use four or five blocks in the design. Are there designs that should need more blocks?

The thesis will probably use data that is already collected and will therefore mainly focus on theory and literature study combined with simulations in the computer with a statistical package.

In all research, it is important that you can trust your results and conclusions. This work will investigate the sensitivity for some of the designs used at Cropping Systems Ecology.

Exjob 10 ECTS, Exjob 15 ECTS, BSc 15ECTS or MSc 30 ECTS