Modeller för parvisa preferensstudier

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Kandidatarbete 15 hp eller Examensarbete 30 hp

Om problemet är att låta försökspersoner välja mellan två alternativ och säga vilket som är bäst hamnar man i intressanta statistiska modeller. Detta gäller om det finns (t.ex.) sex sorter och varje person jämför alla sex sorterna parvis i sammanlagt 15 bedömningar. Det som framförallt är intressant att studera i ett examensarbete är

  1. Finns det statistiska modeller för denna typ av studier?
  2. Hur kan man i modellen ta hänsyn till om sorterna är uppdelade i faktorer? Går det att i modellen ta hänsyn till att de sex sorterna är uppdelade i två faktorer med tre ursprungsländer och två olika odlingsmetoder?
  3. Hur tar man hänsyn till att personerna inte alltid är konsekventa i sina preferenser (dvs. att A bedöms vara bättre än B, B bedöms vara bättre än C medan C bedöms vara bättre än A)?

Tillämpningar inom detta område finns framförallt inom forskningen i landskapsarkitektur där man jämför olika landskap men även t.ex. inom smaktester på tomater.

Examensarbetet fokuserar på teoretiska frågeställningar med en litteraturstudie och modellbyggande men man kan också komplettera med en enklare undersökning för att se hur modellerna fungerar.

En viktig strategi inom enheten för tillämpad statistik är att utveckla statistiska metoder som kan användas i tillämpningar vid SLU. Förslaget ovan är inte från en tillämpning inom odlingssystemsekologi men kan möjligen användas vid preferensstudier i framtiden.Modelling pairwise preference data

If the problem is to let a person choose between two alternatives and tell which one is the best you are in a situation with interesting statistical models. This is the case if there are (for example) six cultivars and each person makes pairwise comparisons between all the six pairs in 15 trials. The main topics for the thesis should be to look at

  1. Are there statistical models for these types of studies?
  2. How can the model allow for the fact that the design of the cultivars is factorial? Is it possible to make a model where the six cultivars are in two factors with for example different origin and different type of farming systems?
  3. How can you make a model that allows the persons to be inconsistent in their preferences  (that is, if they say that A is better than B, B is better than C but C is better than A)?

Applications in this area are primarily within research at the landscape department where they compare different landscapes, but also in other areas as for example sensory analysis to compare tomatoes.

The thesis will focus on theoretical aspects with a literature study and model building but it is also possible to combine this with an experiment to verify if the models work.

One important strategy within this unit is to develop the statistical methods used at SLU in general. The suggestion for a thesis above is not from an application within Cropping Systems Ecology but might be used in preference studies in the future.

BSc 15ECTS or MSc 30 ECTS