Scenarios för diversifiering av odlingssystem genom ökad integrering av baljväxter – möjliga effekter på anpassningsförmågan mot klimatförändringar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Litteraturstudie och analys av egna försöksdata
Studenten eller studenterna kommer att intervjua en grupp jordbrukare och/eller rådgivare om driften av odlingssystem som representerar djurlösa växtodlingsgårdar i södra Sverige (t.ex. Skåne). Efter att ha sammanställt data som beskriver valda odlingssystem ger studenten/studenterna förslag på diversifiering genom att öka förekomsten av baljväxter i odlingssystemet, och återkopplar till de intervjuade jordbrukarna/rådgivarna genom att diskutera potentiella miljömässiga och ekonomiska effekter av den föreslagna förändringen. Studenten ska även försöka beskriva intervjupersonens (och sin egen) syn på hur odlingssystemets anpassningsförmåga mot klimatförändringar påverkas.

Kort bakgrundsbeskrivning
Det är väl dokumenterat att en ökad odling och användning av baljväxter skulle förbättra jordbrukets miljömässiga hållbarhet, men osäkerhet kring avsättning och odlingssäkerhet verkar begränsa många jordbrukares intresse att odla mer baljväxter. Deltagardriven forskning och utveckling, där jordbrukare medverkar i utformning och utvärdering av odlingssystem kan stimulera innovation och tillämpning av nya lösningar, och därmed snabba på omställningen till mer baljväxtbaserad odlingssystem såväl som utvecklingen av odlingssystem som har en ökad anpassningsförmåga mot klimatförändringar.

Lämplig period att genomföra arbetet = när som helst under året
Möjlighet för två eller tre studenter att arbeta tillsammans eller med varsin delstudie.

Scenarios for crop ping system diversification via increased integration of legumes and potential implications for adaptability to climate change.

Literature and qualitative data analysis based on own data collection
The student(s) will interview a group of farmers and/or advisors about the management of typical cropping systems (CS) for stockless crop production in southern Sweden. After compiling the CS descriptions, the student(s) will come up with suggestions for CS diversification by increasing the proportion of legumes in the CS, and come back to the interviewed farmers/advisors to discuss the potential impact of such changes regarding environmental and economic aspects, possibly also including a discussion about adaptability to climate change.

Short background description
Increasing the cultivation and use of legumes has well-known benefits for agriculture's environmental sustainability, but uncertainties about yield stability and market possibilities seem to limit farmers' interest to grow more legumes. Participation of farmers in the re-design and evaluation of CS might stimulate the implementation of innovative solutions, and thereby speed up the transition towards the re-integration of grain legumes as well as the development of CS with increased adaptability to climate change.

Potential optimal period to do the work = whole year
Possibility for up to two or three MSc/BSc theses/exjobs simultaneously or in sequence.