Sortblandningar för ökad odlingssäkerhet av åkerböna och ärt

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Litteraturstudie och analys av försöksdata (egen datainsamling eller existerande data)
Uppgiften består i att analysera hur skördestabiliteten och eventuell förekomst av sjukdomar eller skadegörare hos åkerböna eller ärt påverkas av att olika sorter av samma art odlas tillsammans. Data på rumslig variation i avkastning samt förekomst av chokladfläcksjuka (åkerböna) eller ärtvecklare (ärt) samlas in från pågående fältförsök eller hämtas från befintliga dataset från tidigare försök.

Kort bakgrundsbeskrivning
Känslighet för sjukdomar och skadeinsekter, torka, ogräskonkurrens och brist på näring (förutom kväve) orsakar låg odlingssäkerhet hos baljväxter. Därför är det nödvändigt att utveckla strategier för ökad odlingssäkerhet om målet att öka odlingen och användningen av baljväxter i svensk livsmedelsproduktion ska uppnås. Ett sätt att öka odlingssäkerheten kan vara att samodla olika sorter som har olika motståndskraft mot olika typer av angrepp och stress, eftersom sorterna kan komplettera varandra och tillsammans ge hög och jämn skörd.

Lämplig period att genomföra arbetet = när som helst under året
Möjlighet för två eller tre studenter att arbeta tillsammans eller med varsin delstudie. Möjlighet för praktikstudenter.

Grain legume varietal mixtures for enhanced yield stability.

Literature and empirical study based on own data collection or existing data set
Analysis of how faba bean or pea crops respond to increased within-species diversity in terms of yield stability and/or the severity of crop diseases or pests. The student will collect samples from field experiments or use existing data from performed field experiments to analyse the spatial variability in grain legume yield in relation to the occurrence of chocolate spot disease (faba bean) or pea moth damages (pea).

Short background description
Finding ways to reduce spatial and temporal yield variations is important if the goal to increase the cultivation and use of grain legumes will be achieved. Cultivating grain legume varietal mixtures (growing two or more varieties of the same species at the same time in the same field) might be a way to improve yield stability, via complementary tolerance towards abiotic (e.g. drought) and biotic (diseases and pests) stress factors.

Potential optimal period to do the work = whole year
Possibility for up to two or three MSc/BSc theses/exjobs simultaneously or in sequence. Possibility to associate internship students.