Take it cool – behovet av en obruten kylkedja

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Alla hävdar att en obruten kylkedja är viktigt, inte minst för fresh-cut-produkter. Men vilka moment är mest kritiska? Hur kan kylkedjan optimeras? Teknologiska lösningar? Kunskapsluckor?

Take it cool – the need of unbroken cool chains

Everyone claims that an unbroken cool chain is very important, especially for fresh-cut produce. But which steps are most crucial? How can the chain be optimized? Technological solutions? Gaps in our knowledge?