BUB - Barn, unga och byggd miljö

Senast ändrad: 01 augusti 2023

BUB - Barn, unga och byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn.

Exempel på ämnen som varit och är aktuella för nätverket är: konsekvenser av förtätningen av den fysiska miljön för barn och barnfamiljer, utrymmesstandard för skolgårdar och förskolegårdar, barnkonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen, barns ohälsa och rörelsebehov, skolans arbete med trafik, barnkonventionens uppföljning, barns vardagsnatur, barndomsbegreppet och arkitekturundervisning i skolan.

Årliga nätverksträffar

Nätverket arrangerar årliga möten med olika aktuella teman. Exempel på deltagare på de årliga mötena är kommuner, statliga myndigheter, arkitektkontor, universitet och högskolor, media, ideella organisationer, politiker och enskilda personer. Via nätverkets mejllista rapporteras fortlöpande om aktuella forskningsprojekt, avhandlingsarbeten, studentuppsatser, rapporter, utredningar och konferenser.

Bakgrund och historia

Nätverket har en lång historia. Ursprunget återfinns mellan 1971-1980 i Lekmiljörådet, och mellan 1980-1993 i Barnmiljörådet. Från 1993 flyttades frågorna till ”Barnombudsmannen” (BO) som bildade nätverket Barn, unga och byggd miljö. År 2004 utvecklades nätverket till sin nuvarande form av forskarna Maria Nordström och Pia Björklid vid Stockholms universitet. De tog initiativet till att hålla årliga konferenser och knöts dessa till olika forskningsprojekt. Idag drivs nätverket av Maria Kylin och Fredrika Mårtensson vid SLU i Alnarp, Mark Wales vid SLU i Alnarp är koordinator.

Håll dig informerad via mejllista

Via nätverkets mejllista rapporteras fortlöpande om aktuella forskningsprojekt, avhandlingsarbeten, studentuppsatser, rapporter, utredningar och konferenser. Om du önskar vara med på mejllistan kontakta Mark Wales (se nedan).

Nästa möte

Den 13 oktober 2023 hålls nästa BUB-möte, i samarbete med Sveriges Arkitekters nätverk ArKIS i Göteborg. Mer information kommer.

 

Kontaktpersoner:

Maria Kylin: maria.kylin@slu.se

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp

 

Fredrika Mårtensson: fredrika.martensson@slu.se

Institutionen för människa och samhälle, SLU Alnarp

 

Mark Wales: mark.wales@slu.se

Institutionen för människa och samhälle, SLU Alnarp

Amanda Gabriel: amanda.gabriel@slu.se

Institutionen för människa och samhälle, SLU Alnarp

 


Kontaktinformation