Detta gör vi inom program Skog

Senast ändrad: 14 maj 2019
Riksskogstaxeringen/Swedish National Forest Inventory. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig miljöanalys.

Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat Riksskogstaxeringen, den verksamhet inom miljöanalys som har längst historia. 

På nationell nivå handlar det främst om att leverera grunddata och beslutsunderlag för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Internationellt efterfrågas programmets kompetens för utveckling av skogsövervakning, både inom EU och globalt.

Inventering av skog

Riksskogstaxeringen

Markinventeringen

Integrerad monitoring

Integrerad monitoring

Klimat- och fenologidata från skogliga försöksparker

Klimat-/fenologidata

LTER

Internationell rapportering och samverkan

ENFIN

Distributed, Integrated And Harmonised Forest Information For Bioeconomy Outlooks (Diabolo)

ICP-forests, skogsskadeinventering

Forest Europe

Forest Monitoring and Assessment

Global Forest Resource Assessment

Skogs- och habitatkartering

Heltäckande skogs- och habitatkartläggning

Skador och störningar

Molekylär övervakning och detektion av skogliga patogener

SLU och Holmen skog i samarbete om uppföljning av effekter av klövviltbetning i ungskog

Systemet Skogsskada

Nationell riktad skogsskadeinventering

Brand och bränning II

Övervakning av granbarkborre

Övervakning av snytbagge

Metodutveckling, analyser och scenarier

Fortlöpande markägaranalys

Bärprognoser

Enheten för skogliga hållbarhetsanalyser (SHa)

Skogliga konsekvensanalyser (SKA 15)

Fortbildning och samverkan

Skogsdatalabbet

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se