Bärtillgångsprognoser

Senast ändrad: 19 oktober 2022

Enheten för skoglig fältforskning, tillsammans med Riksskogstaxeringen, gjorde årliga prognoser över tillgången på blåbär och lingon i Sveriges skogar mellan 2006 och 2017.

Tyvärr kan inte SLU ge någon prognos på tillgången av blåbär och lingon i Sveriges skogar längre, då anslagen för SLU:s fortlöpande miljöanalys har minskat och just bärprognoserna fick stå tillbaka för andra projekt.

De blåbärs- och lingonprognoser som kommit ut under åren 2006- finns fortfarande att läsa via länkarna längre ner på sidan.

Inventeringen av antalet mogna bär samt deras friskvikt görs fortfarande vid försöksparkerna, nu enbart som stöd till Riksskogstaxeringens skattning av totalmängden bär som finns i skogen, i den officiella statistiken om Sveriges skogar som de producerar.

Nedan finns länkar till tidigare års blåbärs- och lingonprognoser över tillgången på bär.

Fakta:

Bärprognoserna byggde på en kombination av observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i prognoserna avsåg skogar med förekomst av respektive bärris.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716