Fortlöpande markägaranalys

Senast ändrad: 05 maj 2020

”Fortlöpande markägaranalys” är ett utvecklingssamarbete mellan institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och Skogsstyrelsen.

Bakgrunden är att det finns ett allt mer uttalat samhällsintresse av att inte bara följa och beskriva, utan även förstå tillstånd och förändringar inom det privata enskilda skogsägandet. Området blir allt intressantare med utgångspunkt från flera centrala verksamhetsområden inom Sveriges lantbruksuniversitet / Skogs-styrelsen; skogspolitik, fortlöpande miljöanalys, scenarioberäkningar m.m.  Som ett resultat av samarbetet finns i dag en databas DataBase for Forest Owner Analysis (DBFOA) som innehåller valda delar från Skogsstyrelsens årliga intervjuundersökning av det småskaliga skogsbruket från och med 1991 och framåt. Tanken är att databasen skall vara tillgänglig för forskningsändamål, men med begränsad tillgänglighet för undervisningsändamål.  Databasen förvaltas av institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.


Kontaktinformation

Erik Wilhelmsson

Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
Telefon:  090-7868340, 070-2850305
erik.wilhelmsson@slu.se