LTER Sweden

Senast ändrad: 02 maj 2022
LTER Sweden och SITES logotyper. Illustration.

LTER Sweden är ett nätverk för svenska forskningsstationer och områden som ägnar sig åt långsiktig miljöövervakning och ekologisk forskning. Nätverket är öppet för alla som uppfyller kraven som ställts upp av LTER Sweden och moderorganisationen LTER Europe.

LTER-organisationen omfattar också mer omfattande LTSER-områden (Long Term Socio-Ecological Research). I LTER Sweden ingår ett LTSER-område och 20 LTER-områden. LTER Sweden koordineras av SLU och koordinator är Ulf Grandin. För att ytterligare stärka svensk ekosystemforskning samarbetar LTER Sweden med SITES och samtliga stationer i SITES ingår i LTER Sweden.

LTER Sweden är ett av dryga tjugotalet nationella LTER-nätverk anslutna till den pan-Europeiska organisationen LTER Europe. Globalt organiseras LTER Europe under det internationella nätverket International LTER (ILTER).

Organisation of the LTER network

LTER-nätverket är baserat på individuella LTER/LTSER-områden som organiseras i nationella nätverk som är samlade i nätverk för de olika kontinenterna, som i sin tur är samlade i den internationella moderorganisationen (ILTER).

Metadata för alla LTER-områden anslutna till LTER Europe finns samlade och fritt tillgängliga databasen DEIMS.

Variabler som ingår i nätveket finns samlade och kommenterade i den fritt tillgängliga databasen ECOPAR.

Syftena med LTER-Sweden är att

  • förstärka svensk miljöforskning och miljöanalys genom forskningssamarbete och utbyte av data mellan organisationer som ansvarar för områden med lång­liggande miljöövervakning och forskning
  • förse forskare och miljöövervakare med möjligheter till forskning och miljöanalys baserat på data med större utsträckning i rum och tid, jämfört med vad som har varit möjligt tidigare
  • uppmuntra ansökningar om bidrag till forskning och miljöanalys som inte är möjligt att genomföra utan ett fungerande svenskt och, i förkommande fall, internationellt LTER nätverk
  • uppmuntra nya forskningsområden och tvärvetenskaplig forskning som kan tänkas uppstå genom samarbetet inom nätverket.

 LTER Europe
ILTER

Ansökningshandlingar till LTER

Bakgrundsdokument

Ansökningblanketter Del 1 och Del 2

Svenska LTER-områden

 

Forskningsstationer inom LTER Sweden.