Utlysning: Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLUs Interdisciplinary Academy (IDA) 2024-2025

Senast ändrad: 05 mars 2024
Skärmflygare. Foto.

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysning öppnar: onsdagen den 6 mars 2024.

Utlysning stänger: onsdagen den 22 maj 2024.

Beslut: Beslut om beviljad temagrupp meddelas onsdagen 19 juni 2024.

Vem kan söka: Utlysningen riktar sig till alla disputerade forskare vid SLU oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning.

Inriktning: Tvärvetenskapliga teman inom det breda området grön omställning.

Bidragets storlek: 1 grupp om max 6 forskare ersätts med motsvarande 20 procent av heltid under projektperioden.

Projektperiod: 1 november 2024 till 30 juni 2025 inklusive ett avslutande event i början av höstterminen 2025.

Om utlysningen

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU innebär en möjlighet för universitetets forskare att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysningen välkomnar grupper av forskare (max 6 forskare/grupp) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar. Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning; djurhållning och dess relation till människor; mark för skogsbruk, livsmedelsproduktion, kolinlagring,  eller biodiversitet; global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen på en allt mer urbaniserad planet. Temat kan vara fokuserat på vetenskapliga utmaningar i Sverige eller andra delar av världen.

Den grupp som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar i en gemensam process under åtta månader (1 november 2024-30 juni 2025). IDA:s programchef Marie Stenseke kommer att erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Projekttiden avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på framtida frågeställningar och fortsatt forskning inom temaområdet.

Vad är ett Tema?

Ett tema i denna utlysning formas kring ett vetenskapligt problem som kräver samverkan mellan flera discipliner. Arbetet inom temat kan handla om att utveckla perspektiv, definitioner, begrepp, modeller, arbetssätt mm. Temats frågeställningar får gärna vara explorativa och sökande, och befinna sig i ett stadium som gör att det inte är tillräckligt moget för vanlig forskningsfinansiering. Temagruppens arbete kan resultera i ansökningar till större projekt eller såddmedel, eller till olika typer av forskningskommunikation, men behöver inte göra det. Tydliga målsättningar för arbetet inom temat skall dock finnas, och en idé om hur dessa målsättningar bidrar till utveckling av kunskap och praktik inom problemområdet.

Vad krävs?

  • Alla forskare som ingår i ett tema ska vara verksamma vid SLU
  • Alla forskare som ingår i temat ska ha disputerat
  • Alla sökande måste ha en huvudanställning vid en institution vid SLU som man kan vara ledig från motsvarande 20 % av heltid under hela projektperioden
  • Gruppen ska bestå av forskare från olika discipliner och komma från minst två olika vetenskapsområden (naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknikvetenskap, humaniora, etc.)
  • Då ett av syftena med IDA är att skapa nya samarbeten inom SLU tillåts endast en forskare per institution i Dock kan två forskare som tillhör samma institution tillåtas i gruppen om det kan motiveras väl i ansökan.
  • Den som deltagit i en IDA Tema-grupp får inte ingå i en ansökan till IDA påföljande

Vad används bidraget till?

Forskare som beviljas medel får  ersättning motsvarande 20 procent av heltid från projektet (dvs  motsvarande en arbetsdag/vecka vid heltid) och konteras för den tiden direkt på projektet hos NJ-fakulteten centralt (kostnadsställe 8940040, projekt 58940285). Fullt statsanslagsfinansierade professorer får  gärna ingå i projektgruppen men får  ingen ersättning.  De forskare som måste resa  från annan SLU-ort för  att delta i arbetsgruppens fysiska möten kan få ett resebidrag av programmet (max 4500 SEK/person och resetillfälle). Bidrag för omkostnader i projektet  om  max  50 000 SEK/grupp kan sökas. Omkostnaderna kan röra en aktivitet som bedöms som värdefull för utvecklingen av gruppens arbete, eller spridning av resultaten, t.ex. anordna ett seminarium för andra forskare och/eller  externa  aktörer, spela  in en film,  göra ett studiebesök, trycka något informationsmaterial osv. Bidrag för omkostnader måste motiveras utifrån projektets målsättningar och en budget där omkostnaderna specificeras ska skickas in tillsammans med den övriga ansökan.

Bedömning och beslut

En urvalsgrupp bestående av personer med dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, från olika delar av SLU bedömer ansökningarna och föreslår vilket tema som kommer att beviljas resurser. Urvalsgruppen kan också föreslå ändringar i temats frågeställningar och gruppens sammansättning. IDA:s styrgrupp, som består av dekanen och vicedekanen med ansvar för mång- och tvärvetenskap vid NJ-fakulteten, samt programchefen för SLU Future Food, beviljar en ansökan efter förslag från urvalsgruppen. Vid bedömningen läggs stor vikt vid  utformningen av temats frågeställningar, att sammansättningen av kompetensen i gruppen är lämplig och balanserad och om det kan anses troligt att gruppen kommer att nå de  uppställda  målen.  I bedömningen premieras nya  samarbeten högre än etablerade.

Arbetssätt och plats

Gruppen lägger själv upp sitt arbete och får stöd av IDA:s programchef Marie Stenseke. Engagemang och aktivt deltagande av de medverkande är en förutsättning för att lyckas. Forskare som beviljas medel förbinder sig att ägna motsvarande 20 procent av sin arbetstid för att tillsammans med sina medsökande utveckla temat under de åtta sammanhängande månader som utgör projekttiden. Även individuellt arbete  kan förekomma om gruppen har kommit fram till att det krävs. Alla medlemmar förväntas vara närvarande och aktiva i gruppens arbete. Arbetet kommer ske genom tio (10) obligatoriska fysiska mötesdagar och 20 digitala/hybridmöten under projektperioden. Mötena är med något undantag placerade på onsdagar. För att främja det disciplinöverskridande arbetet vid de fysiska mötena kommer huset Ullbo på Campus Ultuna utgöra den miljö där kreativitet, diskussioner, grupparbete, enskilt arbete, seminarier  med mera  kan alternera och samexistera.

Preliminär plan

Undersök redan vid ansökningstillfället om du kan medverka de föreslagna tiderna, i synnerhet vid de fysiska träffarna. Enstaka tider och datum kan eventuellt ändras inför starten av arbetet i samråd mellan gruppen och IDA:s programchef. Observera att gruppen också ska viga en dag i början av höstterminen 2025 till att i samarbete med SLU Future Food anordna en avslutning i form av en utåtriktad aktivitet för andra SLU- kollegor.

 

Datum, tid och plats 2024

Ullbo, Uppsala, kl. 9-16: 13-14 nov; 4 dec.

Zoom, kl. 13-16: 20 och 27 nov; 11 och 18 dec.

 

Datum, tid och plats 2025

Ullbo, Uppsala, kl. 9-16: 15 jan; 5 feb; 12-13 mar; 9 apr; 7 maj; 4 jun

Zoom, kl. 13-16: 22 och 29 jan; 12, 19 och 26 feb; 5, 19 och 26 mar; 2, 16 och 23 apr; 14, 21 och 28 maj; 11 och 18 jun.

 

Avlutande event, Uppsala, prel. 27 augusti 2025

 

Rapportering och projektavslut

Efter projekttidens slut ska arbetet/temat rapporteras till styrgruppen med en kort sammanfattning av gruppens resultat i relation till målsättningarna samt en diskussion kring den tvärvetenskapliga process som utvecklats. Projektgruppen ska också i samarbete med SLU Future Food anordna en utåtriktad aktivitet för andra SLU- kollegor i början av höstterminen 2025.

Stöd och inspiration i ansökningsarbetet

Som stöd och inspiration i ansökningsarbetet kommer webbinarier med tid för frågor och matchmaking att hållas via zoom den 6 mars och 17 april 2024. Det finns också tidigare material att ta del av.

Ansökningshandlingar

Ansökan skickas senast 22 maj 2024 till futurefood@slu.se märkt med "Ansökan IDA". Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och bestå av 3-4 dokument med följande innehåll:

Dokument 1

Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. försättsblad och referenser) innehållande:

  • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;
  • en beskrivning av gruppens vetenskapliga målsättning under projektperioden i relation till det valda problemområdet;
  • en presentation av hur de medverkande forskarnas kunskapsmässiga bidrag motiveras av temat;
  • en plan för hur man avser att strukturera Temats arbete under året.

På ett försättsblad anges Temats titel och namnen på medverkande forskare med institutionstillhörighet.

Dokument 2

Relevant CV för deltagande forskare om max en A4- sida per deltagare.

Dokument 3

Intyg från varje forskares prefekt att forskaren har anställning vid institution under hela projektperioden (1 nov 2024 – 30 juni 2025) men beviljas ledigt från institutionen under samma period för att arbeta motsvarande 20 % av heltid för IDA under förutsättning att ansökan till IDA beviljas. Använd pdf-formulär avsett för ändamålet.

Dokument 4 - (om medel för omkostnader ska sökas)

Budget för omkostnader ska lämnas in endast om medel för omkostnader ska sökas. Se mer information under rubriken" Vad används bidraget till?" ovan. Budgeten, som inte får innehålla några lönekostnader, lämnas in på ett separat blad som en tydlig och enkel uppställning av delkostnader i tabellform samt en summering av kostnaderna.

Bakgrund

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och erfarenhet har också hämtats från Framtidslabbet vid SLU. Förhoppningen är att IDA ska leda till att öka intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan SLUs olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap.  Den framtida utvecklingen av IDA sker i dialog med SLU:s övriga framtidsplattformar. Hittills har finansiering beviljats för fyra IDA-grupper.

NJ-fakultetens strategi för 2021-2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska "stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv" och "underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap".

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Dokument för ansökan

Hela utlysningen som pdf (svenska)

Hela utlysningen som pdf (engelska)

Cerificate employment SLU / Intyg anställning SLU (pdf)