Utlysning: Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLUs Interdisciplinary Academy

Senast ändrad: 14 mars 2023
Skärmflygare. Foto.

Interdisciplinary Academy är ett program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysning öppnar: onsdagen den 15 mars 2023.

Utlysning stänger: torsdagen den 1 juni 2023.

Beslut: Beslut om beviljade temagrupper meddelas tisdagen 20 juni 2023.

Vem kan söka: Utlysningen riktar sig till alla disputerade forskare vid SLU oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning.

Inriktning: Tvärvetenskapliga teman inom det breda området grön omställning.

Bidragets storlek: 2 grupper om 5-7 forskare (max 12 totalt) ersätts med motsvarande 20 procent av heltid under projektperioden.

Projektperiod: 25 oktober 2023 till 30 juni 2024 inklusive ett avslutande event i början av höstterminen 2024.

Om utlysningen

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU innebär en möjlighet för universitetets forskare att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysningen välkomnar två grupper om 5-7 forskare (max 12 totalt) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring en vetenskaplig utmaning av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och utveckla lösningar. Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning; djurhållning och dess relation till människor; mark för skogsbruk, livsmedelsproduktion, kolinlagring, eller biodiversitet; global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen på en allt mer urbaniserad planet. Temat kan vara fokuserat på vetenskapliga utmaningar i Sverige eller andra delar av världen.

Den grupp, eller de grupper, som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar tillsammans under åtta månader (25 oktober 2023-30 juni 2024). IDA:s programchef Marie Stenseke kommer att erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Projekttiden avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på framtida frågeställningar och fortsatt forskning inom temaområdet.

Vad är ett Tema?

Ett tema i denna utlysning formas kring ett vetenskapligt problem som kräver samverkan mellan flera discipliner. Arbetet inom temat kan handla om att utveckla perspektiv, definitioner, begrepp, modeller, arbetssätt mm. Temats frågeställningar får gärna vara explorativa och sökande, och befinna sig i ett stadium som gör att det inte är tillräckligt moget för vanlig forskningsfinansiering. Temagruppernas arbete kan resultera i ansökningar till större projekt eller såddmedel, eller till olika typer av forskningskommunikation, men behöver inte göra det. Tydliga målsättningar för arbetet inom temat skall dock finnas, och en idé om hur dessa målsättningar bidrar till utveckling av kunskap och praktik inom problemområdet.

Vad krävs?

  • Alla forskare som ingår i ett tema ska vara verksamma vid SLU
  • Alla forskare som ingår i temat ska ha disputerat
  • Alla sökanden måste ha en huvudanställning vid en institution vid SLU som man kan vara ledig från motsvarande 20 % av heltid under hela projektperioden
  • Grupperna ska bestå av forskare från olika discipliner och komma från minst två olika vetenskapsområden (naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknikvetenskap, humaniora, etc.)
  • Då ett av syftena med IDA är att skapa nya samarbeten inom SLU tillåts endast en forskare per institution i temagrupperna. Dock kan två forskare som tillhör samma institution tillåtas i gruppen om det är väl motiverat.
  • Den som deltagit i en IDA Tema-grupp får inte ingå i en ansökan till IDA påföljande år.

Vad används bidraget till?

Forskare som beviljas medel får ersättning motsvarande 20 procent av heltid (en arbetsdag/vecka) från projektet och konteras för den tiden direkt på projektet hos NJ-fakulteten centralt (kostnadsställe 8940040, projekt 58940285). Fullt statsanslagsfinansierade professorer får gärna ingå i projektgruppen men får ingen ersättning. Resa och uppehälle bekostas av programmet för de forskare som måste resa från annan SLU-ort för att delta i arbetsgruppens fysiska möten (max 4500 SEK/person och tillfälle, mot kvitto). Bidrag för omkostnader i projektet om max 50 000 SEK/grupp kan sökas. Omkostnaderna kan röra en aktivitet som bedöms som värdefull för utvecklingen av gruppens arbete, eller spridning av resultaten, t.ex. anordna ett seminarium för andra forskare och/eller externa aktörer, spela in en film, göra ett studiebesök, trycka något informationsmaterial osv. Bidrag för omkostnader måste motiveras utifrån projektets målsättningar och en budget där omkostnaderna specificeras ska skickas in tillsammans med den övriga ansökan.

Bedömning och beslut

En urvalsgrupp bestående av personer med dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, från olika delar av SLU, samt Marie Stenseke, bedömer ansökningarna och föreslår vilket eller vilka teman som kommer att beviljas resurser. Urvalsgruppen kan också föreslå ändringar i temats frågeställningar och gruppernas sammansättning. IDA:s styrgrupp, som består av dekanen och vicedekanen med ansvar för mång- och tvärvetenskap vid NJ-fakulteten, samt programchefen för SLU Future Food, beviljar ansökningar efter förslag från urvalsgruppen. Vid bedömningen läggs stor vikt vid utformningen av temats frågeställningar, att sammansättningen av kompetensen i gruppen är lämplig och balanserad och om det kan anses troligt att gruppen kommer att nå de uppställda målen. I bedömningen premieras nya samarbeten högre än etablerade.

Arbetssätt och plats

Gruppen/grupperna lägger själva upp sitt arbete och får stöd av IDA:s programchef. Engagemang och aktivt deltagande av de medverkande är en förutsättning för att lyckas. Forskare som beviljas medel förbinder sig att ägna motsvarande 20 procent av sin arbetstid för att tillsammans med sina medsökande utveckla temat under de åtta sammanhängande månader som utgör projekttiden. Alla medlemmar förväntas vara närvarande och aktiva i gruppens arbete. Arbetet kommer ske genom nio (9) obligatoriska fysiska möten och 22 antal digitala och hybridmöten under projektperioden. Mötena är med något undantag placerade på onsdagar. Även individuellt arbete kan förekomma om gruppen har kommit fram till att det krävs. För att främja det disciplinöverskridande arbetet vid de fysiska mötena kommer Huset Ullbo på Campus Ultuna utgöra den miljö där kreativitet, diskussioner, grupparbete, enskilt arbete, seminarier med mera kan alternera och samexistera. Varje grupp ska viga en av onsdagarna under projektperioden, förslagsvis under den senare hälften, till att i samarbete med SLU Future Food anordna en utåtriktad aktivitet för andra SLU-kollegor.

Preliminär plan

(Vissa tider och datum kan komma att ändras när grupperna har formerats).

Datum, tid och plats 2023

Ullbo, Uppsala, kl. 9-16: 25-26 okt; 15 nov; 6 dec.

Zoom, kl. 13-16: 1, 8, 22 och 29 nov; 13 dec.

Datum, tid och plats 2024

Ullbo, Uppsala, kl. 9-16: 17 jan; 7 feb; 6 mars; 10 apr; 8 och 29 maj

Zoom, kl. 13-16: 24 och 31 jan; 14, 21 och 28 feb; 13, 20, 27 mars; 3, 17 och 24 apr; 1, 15 och 22 maj; 5, 12 och 19 juni

Avslutning Uppsala t.ex. 28 aug 2024

 

Rapportering och projektavslut

Efter projekttidens slut ska arbetet/temat rapporteras till styrgruppen med en kort sammanfattning av gruppens resultat i relation till målsättningarna samt en diskussion kring den tvärvetenskapliga process som utvecklats.

Stöd och inspiration i ansökningsarbetet

Som stöd och inspiration i ansökningsarbetet kommer webbinarier med tid för frågor och matchmaking att hållas via zoom den: 29 mars, 19 april, 3 maj och 10 maj 2023.  Den 26 april hålls ett informations-webbinarium om IDA där programchef Marie Stenseke och några deltagare i pågående IDA-samarbeten deltar.  Därtill planeras en seminarieserie om tvärvetenskap under projektperioden.

Ansökningshandlingar

Ansökan skickas senast 1 juni 2023 till futurefood@slu.se märkt med "Ansökan IDA". Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och bestå av 3-4 dokument med följande innehåll:

Dokument 1

Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. försättsblad och referenser) innehållande:

  • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;
  • en beskrivning av gruppens vetenskapliga målsättning under projektperioden i relation till det valda problemområdet;
  • en presentation av hur de medverkande forskarnas kunskapsmässiga bidrag motiveras av temat;
  • en plan för hur man avser att strukturera Temats arbete under året.

På ett försättsblad anges Temats titel och namnen på medverkande forskare med institutionstillhörighet.

Dokument 2

Relevant CV för deltagande forskare om max en A4- sida per deltagare.

Dokument 3

Intyg från varje forskares prefekt att forskaren har anställning vid institution under hela projektperioden (25 okt 2023 – 30 juni 2024) men beviljas ledigt från institutionen under samma period för att arbeta motsvarande 20 % av heltid för IDA under förutsättning att ansökan till IDA beviljas.

Använd pdf-formulär avsett för ändamålet.

Dokument 4 - (om medel för omkostnader ska sökas)

Budget för omkostnader ska lämnas in endast om medel för omkostnader ska sökas. Se mer information under rubriken" Vad används bidraget till?" ovan. Budgeten, som inte får innehålla några lönekostnader, lämnas in på ett separat blad som en tydlig och enkel uppställning av delkostnader i tabellform samt en summering av kostnaderna.

Bakgrund

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättades 2022 och drivs som ett projekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food 2022, med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet och erfarenhet har också hämtats från Framtidslabbet vid SLU. Förhoppningen är att IDA ska leda till att öka intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan SLUs olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap.  Den framtida utvecklingen av IDA sker i dialog med SLU:s övriga framtidsplattformar och SLU Global.

NJ-fakultetens strategi för 2021-2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska "stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv" och "underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap".

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Dokument för ansökan

Hela utlysningen som pdf (svenska)

Hela utlysningen som pdf (engelska)

Cerificate employment SLU / Intyg anställning SLU (pdf)