Tvärvetenskapliga tema-grupper inom SLU:s Interdisciplinary Academy

Senast ändrad: 16 juni 2022
Skärmflygare. Foto.

Interdisciplinary Academy är ett nyinrättat program vid SLU där Du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysning öppnar: Måndagen den 16 maj 2022.

Utlysning stänger: Onsdagen den 24 augusti 2022.

Vem kan söka: Utlysningen riktar sig till alla disputerade forskare vid SLU oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning.

Inriktning: Tvärvetenskapliga teman inom det breda området grön omställning.

Bidragets storlek: 1-2 grupper om 5-10 forskare (max 10 totalt) ersätts med motsvarande 20 procent av heltid under projektperioden.

Projektperiod: 2 november 2022 till 30 juni 2023 med ett avslutande event den 30 augusti 2023.

Om utlysningen

Interdisciplinary Academy är ett nyinrättat program vid SLU där universitetets forskare erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön omställning.

Utlysningen välkomnar grupper om 5-10 forskare (max 10 totalt) som är anställda vid SLU, oavsett fakultetstillhörighet eller ämnesinriktning, att inkomma med förslag på teman som består av frågeställningar kring ett vetenskapligt problemområde av komplex natur och som behöver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att hanteras och kanske lösas. Ett tema kan till exempel beröra hållbar mark- och vattenanvändning, relationen människa-djur, relationen mark för skogsbruk kontra mark för livsmedelsproduktion, global livsmedelsförsörjning eller digitalisering för den gröna omställningen, men grupperna uppmuntras att komma med egna temaförslag.  

Den grupp, eller de grupper, som beviljas bidrag utvecklar temats frågeställningar tillsammans under åtta månader (november 2022-juni 2023). Interdisciplinary Academy kommer ha en programchef med praktisk, teoretisk och metodologisk kunskap och erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten som kommer erbjuda stöd och inspiration till grupperna under projekttiden.

Projekttiden avslutas med en framåtsyftande aktivitet med betoning på framtida frågeställningar och fortsatt forskning inom området.

Vad är ett Tema?

Ett tema i denna utlysning formas kring ett vetenskapligt problem som kräver samverkan mellan flera discipliner. Arbetet inom temat kan handla om att utveckla perspektiv, definitioner, begrepp, modeller, arbetssätt m.m. Temats frågeställningar får gärna vara explorativa och sökande, och befinna sig i ett stadium som gör att det inte är tillräckligt moget för vanlig forskningsfinansiering. Temagruppernas arbete kan resultera i ansökningar till större projekt eller såddmedel, eller till olika typer av forskningskommunikation, men behöver inte göra det. Tydliga målsättningar för arbetet inom temat skall dock finnas, och en idé om hur dessa målsättningar bidrar till utveckling av kunskap och praktik inom problemområdet.

Vad krävs?

  • Alla forskare som ingår i ett tema ska vara verksamma vid SLU
  • Alla forskare som ingår i temat ska ha disputerat
  • Alla sökanden måste ha en huvudanställning vid en institution vid SLU som man kan vara ledig från motsvarande 20 % av heltid under hela projektperioden
  • Grupperna ska bestå av forskare från minst två olika vetenskapsområden (naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknikvetenskap, humaniora, etc.)
  • Det är inte tillåtet att inkludera fler än en forskare från en och samma institution i ett tema

Vad används bidraget till?

Forskare som beviljas medel får ersättning motsvarande 20 procent av heltid (en arbetsdag/vecka) från projektet och konteras för den tiden direkt på projektet. Ingen OH för arbetstiden utgår till hemmainstitutionen. Resa och uppehälle bekostas av programmet för de forskare som måste resa från annan SLU-ort för att delta i arbetsgruppens fysiska möten (max 4500 SEK/person och tillfälle, mot kvitto). Bidrag för omkostnader i projektet om max 50 000 SEK/grupp kan sökas. Omkostnaderna kan röra en aktivitet som bedöms som värdefull för utvecklingen av gruppens arbete, eller spridning av resultaten, t.ex. anordna ett seminarium för andra forskare och/eller externa aktörer, spela in en film, göra ett studiebesök, trycka något informationsmaterial osv. Bidrag för omkostnader måste motiveras utefter projektets målsättningar och en budget där omkostnaderna specificeras ska skickas in tillsammans med den övriga ansökan.

Bedömning och beslut

En urvalsgrupp bestående av personer från SLU:s samtliga fyra fakulteter och som har dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning bedömer ansökningarna och föreslår vilket eller vilka teman som kommer att beviljas resurser. Urvalsgruppen kan också föreslå ändringar i temats frågeställningar och gruppernas sammansättning. Interdisciplinary Academys styrgrupp, som består av dekanen samt vicedekanen med ansvar för mång- och tvärvetenskap vid NJ-fak, samt programchefen för SLU Future Food, beviljar ansökningar efter förslag från urvalsgruppen. Vid bedömningen läggs stor vikt vid utformningen av temats frågeställningar, att sammansättningen av kompetensen i gruppen är lämplig och balanserad och om det kan anses troligt att gruppen kommer att nå de uppställda målen. I bedömningen premieras nya samarbeten högre än etablerade.

Arbetssätt och plats

Gruppen/grupperna lägger själva upp sitt arbete och får stöd av Interdisciplinary Academys programchef. Engagemang och aktivt deltagande av de medverkande är en förutsättning för att lyckas. Forskare som beviljas medel förbinder sig att ägna motsvarande 20 procent av sin arbetstid under åtta sammanhängande månader för att utveckla temat tillsammans med sina medsökande. Arbetet kommer ske genom nio (9) obligatoriska fysiska möten under projektperioden, samt genom digitala och hybridmöten och individuellt arbete. För att främja det disciplinöverskridande arbetet vid de fysiska mötena kommer Huset Ullbo på Campus Ultuna utgöra den miljö där kreativitet, diskussioner, grupparbete, enskilt arbete, seminarier med mera kan alternera och samexistera.

Rapportering och projektavslut

Efter projekttidens slut ska arbetet/temat rapporteras till styrgruppen med en kort sammanfattning av gruppens resultat i relation till målsättningarna samt en diskussion kring den tvärvetenskapliga process som utvecklats. Forskarna förväntas även att bidra med sina erfarenheter i en workshop under hösten 2023 och en under vintern 2024 med syfte att sprida projektets lärdomar vid SLU.

Stöd och inspiration i ansökningsarbetet

Som stöd och inspiration i ansökningsarbetet kommer informations- och speed dating-möten att hållas via zoom. Vid dessa möten kommer idén, upplägget och processen att introduceras, men intresserade kommer också få tillfälle att börja formulera teman. En seminarieserie om tvärvetenskap kommer också hållas under 2022 och 2023.

En Microsoft Teams-grupp kallad IDA – Interdisciplinary Academy har bildats för att underlätta kontakter mellan intresserade SLU-forskare och för att skapa teman. För att gå med i gruppen så sök efter "IDA" i rutan "Join or create a team" i din Microsoft Team. Hittar du inte den så kontakta futurefood@slu.se så lägger vi till dig. Det finns ingen kod, men bara SLU-anställda kan gå med. Se ytterligare instruktioner för hur man använder Teamet i avsnittet "General".

Fler tvärvetenskapliga evenemang

Ansökningshandlingar

Ansökan skickas senast 24 augusti 2022 till futurefood@slu.se märkt med ”Ansökan IDA”.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och bestå av 3-4 dokument med följande innehåll:

Dokument 1

Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska genomföras på max 5 sidor (exkl. försättsblad och referenser) innehållande:

  • en beskrivning av ett flerdisciplinärt forskningsproblem;
  • en beskrivning av gruppens vetenskapliga målsättning under projektperioden i relation till det valda problemområdet;
  • en presentation av hur de medverkande forskarnas kunskapsmässiga bidrag motiveras av temat;
  • en plan för hur man avser att strukturera Temats arbete under året.

På ett försättsblad anges Temats titel och namnen på medverkande forskare med institutionstillhörighet.

Dokument 2

Relevant CV för deltagande forskare om max 1 sida per deltagare.

Dokument 3

Intyg från varje forskares prefekt att forskaren har anställning vid institution under hela projektperioden (nov 2022-30 augusti 2023) men beviljas ledigt från institutionen under samma period för att arbeta motsvarande 20 % av heltid för IDA under förutsättning att ansökan till IDA beviljas. Använd pdf-formulär avsett för ändamålet.

Dokument 4 (om medel för omkostnader ska sökas)

Budget för omkostnader ska lämnas in endast om medel för omkostnader ska sökas. Se mer information under rubriken ” Vad används bidraget till?” ovan. Budgeten, som inte får innehålla några lönekostnader, lämnas in på ett separat blad som en tydlig och enkel uppställning av delkostnader i tabellform samt en summering av kostnaderna.

Bakgrund

Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU inrättas och drivs som ett pilotprojekt av NJ-fakulteten och SLU Future Food under hösten 2022 och våren 2023 med syftet att bygga upp en långsiktig organisation för utveckling av mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU. Inspiration har hämtats från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Förhoppningen är att programmet ska leda till att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete, stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett mång- och tvärdisciplinärt perspektiv samt underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på mång- och tvärvetenskap. Pilotprojektets budget beräknas till ca 2,9 mnkr, varav en dryg miljon finansieras av NJ-fakulteten och 1,8 miljoner kronor finansieras av SLU Future Food.

NJ-fakultetens strategi för 2021–2025 anger att tvärvetenskapliga förhållningssätt ska vara en del av arbetet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Strategin slår fast att fakulteten ska ”stärka förmågan att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv” och att ”underlätta för samarbeten mellan olika institutioner inom ramen för satsningar på tvär- och mångvetenskap”.

SLU Future Food är en plattform som stimulerar och utvecklar tvärdisciplinär forskning och samverkan för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara livsmedelssystem.

Dokument

Hela utlysningen som pdf (svenska)

Hela utlysningen som pdf (engelska)

Cerificate employment SLU / Intyg anställning SLU (pdf)