Från ljunghed till granskog

Senast ändrad: 01 november 2011
  

 

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar.

Under 1800-talet täckte skogen betydligt mindre områden än idag. Där det fanns skog var den oftast gles. Under 1800-talet upphörde efterhand betet och ljungbränningen på utmarkerna, och skogen fick möjlighet att breda ut sig. Detta skedde dels genom naturlig igenväxning, men även genom aktiv sådd och plantering. Idag finns endast små områden med ljunghed kvar i naturreservat.  

Diagram som visar på granens tillväxt

Lövträden dominerade tidigare skogen i Halland, ibland tillsammans med tall. Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Halland ökat dramatiskt. Ökningen är störst för gran, där en tiodubbling av det totala virkesförrådet i länet har skett under de senaste 80 åren. Hallands skogar är idag grandominerade och tillhör de mest virkesrika i landet.

    

 

Klicka för att läsa mer
Bilder från skogsbibliotekets bildarkiv. Läs mer om bilderna.

   
                                         Kartor som visar virkessförrådet 1928, 1973 och 2008              
  

          Se hur resultaten tagits fram

  Andra skogshistorier


Kontaktinformation