Från lövskog till barrskog

Senast ändrad: 30 oktober 2012

De tre äldsta kartorna är hämtade från Carl Malmströms studie: Hallands skogar under de senaste 300 åren (1939). Kartan från 2010 baseras på information från SLU Skogskarta. Gult = Öppen mark och myr (2010 endast öppen mark). Grönt = Skogsmark (2010 skog och myr)

Lövskog blir ljunghed

Under medeltiden hade skogen stor utbredning i Halland. Den isländska Knytlingasagan från 1260-talet beskriver landskapet som rikt på ek- och bokskogar där ollonsvin i stor mängd bökade sig feta. Landskapet var till stora delar skogbevuxet av löv och tall, även i de kustnära delarna ännu in på 1400-talet. Kring 1650 var skogen i Halland lövdominerad.

Under 1600- och 1700-talen bredde öppna ljunghedar ut sig på bekostnad av skogen som utnyttjades hårt till ved, virke och pottaskebränning. Betesdjur gick ute stora delar av året och ljungen brändes för att få fram bättre bete.

När ljungheden återbeskogades var det främst barrträd som planteras. Mellan 1928 och 2010 minskar bokens virkesförråd  med nästan hälften medan granens volyminnehåll under samma tidsperiod mer än tiodubblas.

Mer siffror om förändring i virkesvolym

Ljungheden återbeskogas

Kring 1850 hade skogen nått sin bottennotering vad gäller utbredning och en tredjedel av Hallands yta täcktes av ljunghed. Därefter ökar skogens utbredning. År 1928 var 38 % av Hallands landareal skogsmark, idag täcks 57 % av länet av skog enligt Riksskogstaxeringen. År 1878 bildades Hallands skogsodlingsällskap. De delade ut gratis plantor och broschyrer, höll föredrag och genomförde demonstrationer. Ett antal mindre föreningar för främjande av trädplantering bildades.

Läs mer om plantering

Skogsvårdsstyrelserna startades under 1900-talets första decennium och fortsatte skogsplanteringen. År 1905-1935 utgick 201 miljoner plantor från den nyinstiftade Skogsvårdstyrelsen i Hallands län. Mer än 32 000 ha beräknas ha planterats under denna tid. 

Mer siffror om förändring i skogens utbredning

Ljungheden koncentrerad till Västkusten

Kartan till vänster visar att ljunghedar främst förekom i de västra delarna av Götaland. På 1920-talet fanns det störst andel ljunghed i Hallands län, följt av Göteborgs och Bohus län samt Malmöhus och Kristianstads län.

Se hur ljunghedarna minskar under 1900-talet

 Visa dataunderlag till kartan
 

 

 

 


Kontaktinformation