Fördjupning

Senast ändrad: 31 maj 2012

Läs mer på svenska

 Klicka på titeln för att hämta dokument eller läsa mer.

Örjan Fritz. Rötsvampar gynnar naturvårdsintressanta lavar och mossor i bokskog. Fakta Skog 2008:12.

Människans överutnyttjande från 1600- till 1800-talen samt omföring till barrskog under 1900-talet har minskat arealen av bokskog väsentligt i Sverige under de senaste 300 åren. Detta kan medföra stora problem för arter med bokskog som främsta livsmiljö

 

Krister Larsson och Gunilla Simonsson. Den halländska skogen - människa och mångfald: En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd. Meddelande 2003:7. Länsstyrelsen i Halland.

Rapporten ger en inblick över skogens historia i Halland från 11 000 år sedan fram till idag. Den beskriver även utifrån Pehr Osbeck och Elias Fries anteckningar djur- och växtlivet i Halland för 200 år sedan och jämför detta med hur det ser ut i början av 2000-talet.

 

Malmström, Carl (1939) Hallands skogar under de senaste 300 åren. En översikt över deras utbredning och sammansättning enligt officiella dokuments vittnesbörd. Meddelanden från statens skogsförsöksanstalt. Häfte 31.1938-39. s 171-277.

Malmströms visar genom illustrativa kartor att det skedde stora förändringar i skogsarealen under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Halland som vid mitten av 1800-talet kunde betecknas som ett skogsfattigt landskap hade på 1920-talet blivit jämförelsevis skogsrikt.

 

Skogsstyrelsen Efter Gudrun - Erfaremheter av stormen och rekommendationer för framtiden.

Efter stormen den 8-9 januari 2005 fick ett flertal myndigheter av regeringen i uppdrag att redovisa sina erfarenheter och föreslå åtgärder för att minimera skadorna och förbättra beredskapen. Skogsstyrelsen fick i uppdrag att redovisa erfarenheterna av hur informationsinsamling,
spridning, koordinering och styrning av verksamheten fungerade. I samverkan med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter har de ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av stormen för skogsbruket analyserats och utvärderats. 

 

Skogssällskapet, Skogssällskapet 100 år, 2012

Se filmen om hur skogssällskapet kom till för att främja skog på västkusten.

 

Vetenskapliga artiklar (engelska, hela artikeln endast tillgänglig via abonnemang)


An interdisciplinary perspective on the 19th and 20th century landspace transformation from heathland to woodland in Halland, southern Sweden, is presented.
 

Matts Lindbladh, Tove Hultberg, Maria Koch Widerberg and Adam Felton. Halland's forests during the last 300 years: a review of Malmström (1939). Scandinavian Journal of Forest Research. Volume 26, Issue S10, 2011. Special Issue: Supplement No. 10: Early Classical Studies of Forest Ecology in Northern Europe

Carl Malmström's historical forest maps of the province of Halland, in south-western Sweden, were published over 70 years ago, but are still important to science and conservation. They show the transformation of a seventeenth century landscape of temperate broadleaves to a landscape dominated by open land and heather (Calluna vulgaris) in the nineteenth century, and to a landscape of coniferous forest plantations in the twentieth century.

 

Kontaktinformation