Bryggan mellan skogsträdsförädling och genforskning

Senast ändrad: 09 januari 2024

En av uppgifterna för TC4F:s Tema 1 är att bygga broar mellan den traditionella skogsträdsförädlingen (urvalsförädlingen), som bedrivs vid Skogforsk, och den molekylärbiologiska forskningen vid UPSC.

Plasttält isolering av ympar i fröplantage, foto Ulfstand Wennström
Isolering av fröträd för att minska inkorsningen av främmande pollen. En av uppgifterna i samarbetet mellan UPSC och Skogforsk. Foto Ulfstand Wennström.

Skogforsk har stora material- och dataresurser i sina förädlingsprogram. Avkommor från de tusentals mödraträden av gran och tall testas i fält, och mätresultaten används för att beräkna avelsvärden för tillväxt, överlevnad, skador, fenologi och i vissa fall också vedegenskaper. Dessa data är oerhört värdefulla i jakten på sambanden mellan trädens gener och egenskaper. Samtidigt kommer de nya molekylärbiologiska verktygen att bli till nytta för den praktiska förädlingen. Dit hör markörbaserat urval, som har potential att göra förädlingen effektivare.

Vid den första kartläggningen av ett barrträds genom utnyttjades granen Z4006 från Ragunda kommun. Granen är en av dem som ingår i Skogforsks förädlingsprogram. I ett andra steg kommer 2000 avkommor från Z4006 sekventieras. På längre sikt är målet att kartlägga generna i hela den svenska förädlingspopulationen av gran. Det rör sig totalt om minst 1500 moderträd, och 10 000-tals markörer.

Några exempel på projekt gemensamma för Skogforsk och UPSC:

Granens fenologi i ett förändrat klimat

Temperaturens effekt på vila, vilbrytning, skottskjutning, tillväxt, knoppsättning och härdighet undersöks på grankloner. Celldelningsaktiviteten analyseras och används som ett mått på tillväxt.

Granproveniensers reaktion på klimat

Meta-analyser av fält- och klimatdata ska användas för att skapa modeller för hur granen reagerar på förflyttning, både i dagens och morgondagens klimat.

Somatisk embryogenes (SE)

När SE-tekniken för får ett genombrott skapas helt andra förutsättningar för att massproducera det bästa förädlade materialet. SLU, Skogforsk och STT har flera gemensamma projekt för att undersöka effekterna av förökning, urval och plantutveckling i fält.

Studier av samband mellan gener och egenskaper

I flera projekt och fältförsök undersöks sambanden mellan gener och vedegenskaper hos asp och gran. En studie avser också sambanden mellan snytbaggeresistens och gener.

Dimensionering av förädlingspopulationen

Med markörgener analyseras släktskap, genetisk variation och inavel som en grund för dimensionering av förädlings- och förökningspopulationerna.

Pollenkontaminering i fröplantager

Studier pågår av isolering av fröplantageympar i syfte att minska inkorsningen med främmande pollen. Molekylära markörer används för att identifiera pollenursprunget.


Kontaktinformation