Ökad satsning på föryngring

Senast ändrad: 15 april 2024

TC4F:s satsning på föryngringsforskning innebär en nystart inom ett område där SLU tidigare haft en stark tradition.

Karin Johansson, Skogforsk, foto Mats Hannerz
Karin Johansson inspekterar plantorna. Foto Mats Hannerz.

Forskning om skogsföryngring (plantering, sådd och naturlig föryngring) har en lång tradition på SLU:s skogsfakultet. Den var som mest intensiv under 1990-talet, men har under 2000-talet haft en mer undanskymd roll. Den tillämpade skötselforskningen har i stället fått ett starkare fokus på tillväxt och modellering av redan etablerade bestånd. Den minskade föryngringsforskningen har också gjort att tillväxten av nya forskare tappat fart.

Satsningen inom Tema 3 har möjliggjort en nystart på föryngringsforskningen. Det finns ett stort behov av ökad grundförståelse av hur plantor reagerar på skötselåtgärder och störningar i miljön, inte minst i ljuset av klimatförändringen. Inom området har vi fokus på följande frågor:

Varför växer tall bättre än gran i Norrland?

Uppföljning av äldre försöksytor i Norrlands inland har visat att granens tillväxt ligger ungefär 50 % under tallens, och att skillnaden inte förändras med markens bördighet. En studie har därför igångsatts för att undersöka orsakerna till skillnaderna. Kan det bero på olika strategier för näringsupptagning? Vilken roll har mykorrhizan i denna del av landet? Nya försök har etablerats i Västerbotten, Småland och Skåne, där gran och tall följs sida vid sida. Genom mätningar av kväve-15 kan plantornas näringsupptag i olika miljöer studeras mer i detalj. Projektet sker i nära samverkan med Tema 1 inom TC4F.

Ansvariga forskare: Karin Johansson och Urban Nilsson.

Långsiktiga effekter av föryngringsintensitet

Vilken effekt har föryngringsambitionen på den långsiktiga produktionen? Här analyserar vi data från tidigare utlagda fältförsök i Östergötland och Jämtland. I försöken, som nu är drygt 30 år gamla, jämförs olika markberedningsmetoder och trädslag (tall, gran och contorta). Trots att försöken anlades för att studera föryngringen fick de en utformning med produktionsparceller. Detta gör försöken unika, med möjligheter att studera föryngringsintensitetens långsiktiga effekter.

Ansvarig forskare: Karin Johansson

Somatisk embryogenes

Många hoppas att tekniken för somatisk embryogenes snart ska få ett praktiskt genombrott. En rationell metod för att framställa plantor från embryogena kulturer skulle öppna enorma möjligheter att massproducera skogsodlingsmaterial med önskvärda egenskaper. Tekniken brottas fortfarande med flaskhalsar i olika steg i embryogenesen. TC4F har satsat på ytterligare forskning om den genetiska regleringen av den embryogena utvecklingen. Doktoranden Tianqing Zhu undersöker särskilt betydelsen av gener i gruppen WOX, och även hur dessa gener utvecklats i ett evolutionärt perspektiv. Doktorandprojektet har ett nära samarbete med Tema 2 inom TC4F.

Handledare: Sara von Arnold

Föryngring av träd: inflytande av klimat, störning och ekologiska faktorer

Detta område beskrivs på en separat sida.


Kontaktinformation