Forskningsresurser inom Tema 2

Senast ändrad: 09 januari 2024

Fältförsök

Fältförsöken inom Tema 2 bedrivs huvudsakligen i och omkring SLU:s  försökspark Svartberget i Västerbotten. På försöksområdena Rosinedal och Degermyren studeras tallbestånd på svaga och mer näringsrika marker.

Frågeställningarna som studeras i försöken är många, men inom Tema 2 har de fokus på kvävets och kolets kretslopp och hur de samspelar inom beståndet. För att få en mer komplett bild av samspelet studeras hela ekosystemet, från barrens koldioxidupptag till markmikroorganismernas roll i näringsbalansen. Resultaten tyder på att kväve som tillförs på en svag mark till stor del blockeras av svampsamhället. Det sker alltså en immobilisering av kvävet så att träden inte kan tillgodogöra sig det. På bördigare marker kan däremot en större andel av kvävet utnyttjas för trädens tillväxt. Där har svampsamhället tillräckligt mycket kväve själva för att kunna släppa igenom ett överskott till träden.

Projektet utnyttjar också det välkända försöket i Flakaliden, där den nu 50-åriga granskogen har fått kontinuerlig näringstillförsel sedan försöket startade år 1986.

Metodutveckling

Ett väsentligt bidrag från Tema 2 är de nya forskningsmetoder som har utvecklats.

En metod för att skatta flöden av organiskt kväve i marken med mikrodialys har utvecklats inom Tema 2. Tidigare var man i huvudsak begränsad till att mäta momentana koncentrationer. De nya flödesstudierna ger en betydligt bättre bild av vad som händer med kvävet efter gödsling och hur kväveflödet påverkas av till exempel marktemperatur.

Nya metoder för RNA-analyser på rötter (metagenomics) har utvecklats inom projektet. Idag är det möjligt att kartlägga förändringar i genaktivitet hos mikroorganismer som är associerade med t.ex. rötter eller barr. Metoderna har använts för att studera årstidsvariationer hos rötter i Flakaliden.