Tema 3 - Adaptiv, uthållig skogsskötsel

Senast ändrad: 12 februari 2024

Trees and Crops for the Future bidrar till att ta fram nya, snabbväxande odlingsmaterial med ekonomiskt värdefulla egenskaper. När de nya materialen ska användas i praktiken tillstöter dock många utmaningar. Plantorna måste överleva, etablera sig snabbt och skötas så att deras fulla potential utnyttjas. Dessutom måste skogen brukas uthålligt, med hänsyn till mark, biologisk mångfald och sociala aspekter.

De här frågorna behandlas i Tema 3 ”Adaptiv, uthållig skogsskötsel”. TC4F har möjliggjort en satsning inom flera viktiga skogsskötselområden: kontinuitetsskogsbruk, snabbväxande lövträd, föryngring, anpassning till förändrat klimat och modellering av genetiskt förädlat material. SLU har en stark kompetens inom samtliga områden men forskningen har tidigare lidit av bristande finansiering.

Stärker forskarkompetensen

Tema 3 har knutit till sig flera yngre forskare som inom ramen för TC4F utnyttjar sin forskning för att nå docentkompetens. Det betyder att samtidigt som nya resultat och insikter växer fram, så säkras också den långsiktiga forskarkompetensen inom dessa områden.

Adaptiv, uthållig skogsskötsel finansierar också ett antal doktorander, en doktorand inom området naturlig föryngring, en inom somatisk embryogenes, en inom skogsskötsel i ett förändrat klimat samt en doktorand som tar fram modeller för skogar som etablerats med genetiskt förädlat material.

Nära knutet till Future Forests…

Det finns starka band mellan TC4F och Future Forests. Många av forskarna är engagerade i båda konstellationerna, men inom TC4F utförs också forskning som i inte återfinns inom Future Forests. Dit hör till exempel föryngringsforskningen, där SLU har haft en stark tradition.

Forskningen kring kontinuitetsskogsbruk är ett område som ingår i Future Forests, men forskningsprogrammen kompletterar varandra och Tema 3 har lagt ut och redovisat flera fältförsök.

…och andra program

Lövträdsforskningen är nära knuten till andra program som Bio4E, Berzelii Centre for Biotechnology och Enerwoods. Området kompletteras inom Tema 3 med forskning om bland annat poppel på skogsmark och genetiska skillnader i viltbegärlighet.

Förstärkning av fältförsöken

De fasta, långsiktiga, fältförsöken är en av kärnresurserna i skogsskötselforskningen. TC4F har, inom Tema 3, möjliggjort utläggning av flera värdefulla försöksserier med hybridasp och poppel, med kontiuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) samt med naturlig föryngring i kärva klimatlägen. Dessutom har TC4F säkerställt mätningar, skötsel och analys av flera befintliga försöksserier, bland annat om föryngringsintensitet, skillnader mellan tall och gran och skötsel av heterogen skog.

Läs mer om Tema 3:s forskning:


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192