Tema 4 Förnybara växtprodukter för icke livsmedelsändamål

Senast ändrad: 17 januari 2022

Allt fler talar om en biobaserad ekonomi som den hållbara modellen för jordens och mänsklighetens framtid. Detta är bärande tankar bakom TC4F i allmänhet och Tema 4 i synnerhet.

Klimatförändring, befolkningsökning och jordens krympande, ändliga resurser gör det uppenbart att petroleum behöver ersättas som bas i transportbränsle, smörjmedel och plast– bara för att nämna några exempel. Den gröna sektorn kommer att bidra till möjligheterna att ersätta fossiloljor för en biobaserad ekonomi.

Forskningsområden

Tema 4 fokuserar med hjälp av bioteknik och andra tekniker på att omsätta visionen om en biobaserad ekonomi i konkreta biobaserade råvaror, till exempel - oljor med specifika kvaliteter för tekniska ändamål och proteiner för olika typer av material. Forskningen bedrivs på grundläggande såväl som tillämpad nivå.

Grundforskningen inom Tema 4 handlar bland annat om att försöka förstå de molekylära mekanismerna bakom biosyntesen av växtlipider, för att därigenom kunna utveckla önskade oljekvaliteter. Forskningen handlar också om att förstå den genetiska grunden för kontroll av kolflöden, för att därmed kunna producera stärkelser, proteiner och växtoljor genom att omdirigera dessa flöden. Inom Tema 4 studeras även den molekylära mekanismen bakom knoppvila hos träd.

Den tillämpade forskningen inom Tema 4 handlar bland annat om att med hjälp av bioteknik försöka optimera viktiga grödor, vars olika delar sedan kan användas för olika industriändamål. Vidare undersöks möjligheterna att använda proteinrika restprodukter på ett innovativt sätt för att ersätta material som annars kommer från icke-förnybara källor.

Tema 4 undersöker också protein materialstruktur i förhållande till dess funktion och användning samt utvecklar metoder för att analysera proteinstruktur. När det gäller stärkelser studerar vi förhållandet mellan kemiska strukturer i stärkelse och de materialegenskaper som behövs för plastfilmer och bestrykning, samt att vi utvecklar metoder för strukturanalys av stärkelse. Forskningen baseras på växtmaterial som vete, havre, korn, oljekål, fältkrassing, sockerbetor och potatis

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen inom Tema 4 bedrivs i olika forskargrupper med totalt över 30 forskare som samverkar inom SLU i Alnarp och Uppsala och som dessutom ingår i ett stort forskningsnätverk av nationella och internationella kontakter. Sedan starten av TC4F har unga forskare och doktorander rekryterats för att förstärka och förnya den totala satsningen och nå fortsatta framgångar inom ämnesområdet.