TC4F skapar mervärden och bygger för framtiden

Senast ändrad: 25 oktober 2018

2008 gjorde Sveriges regering en satsning på strategisk forskning och ett prioriterat område blev Hållbart nyttjande av naturresurser; Gruvor och mineral respektive Skog och övrig växtråvara. Inom den senare delen tog programmet TC4F, Trees and Crops for the Future, hem potten.

Trees and Crops for the Future

TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi. TC4F handlar om både agrara och skogliga odlingssystem och länkar samman grundforskning om växtmolekylärbiologi, växtfysiologi och genetik med tillämpbar forskning om skogsskötsel och växtbaserade produkter. TC4F startade 2010 som ett samarbete mellan SLU, Umeå Universitet och Skogforsk. Inom SLU spänner samarbetet över tre fakulteter: fakulteten för skogsvetenskap, fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. TC4F gör samhällsnytta tack vare en hög ambition att samverka med den areella samhällssektorn.

Bakgrund

TC4F är utsett till ett strategiskt forskningsområde för Sverige. Bakgrunden är att i forskningspropositionen för 2008 beslutade dåvarande regering att tillföra nya basresurser för forskning till Sveriges lärosäten. Man beslutade att göra detta i form av en satsning på strategiska forskningsområden (SFO:n). Därmed utlystes medel som Sveriges lärosäten kunde söka inom 20 strategiska forskningsområden. I varje ansökan skulle ett lärosäte fungera som huvudsökande och ansökan skulle göras i samarbete med ett eller flera andra lärosäten som då fungerade som medsökande. Utlysningen gjordes i januari 2009 med sista ansökningsdag i mitten på mars samma år och ansökningarna skulle skickas till de olika forskningsråden som satts att ansvara för de strategiska forskningsområdena. På SLU beslutade Rektor i samråd med ledningen att SLU skulle gå in som huvudsökande på två SFO:n och som medsökande i ytterligare en handfull ansökningar. Positivt utfall kom för SLUs del i form av TC4F som huvudsökande och som medsökande i form av Bio4Energy (huvudsökande Umeå universitet) och Stand-up for Energy (huvudsökande Uppsala universitet). Totalt erhöll 43 starka forskningsmiljöer medel i form av SFO-satsningar. Medel från regeringen för SFO-satsningarna kom i första hand i form av en femårig satsning. Redan vid utlysningen aviserade regeringen att en utvärdering skulle göras efter fem år och beroende på utgången av denna skulle dessa medel kunna komma att permanentas. I utvärderingen som genomfördes 2015 av internationella utvärderingspaneler bedömdes vissa lärosäten som mycket framgångsrika i hur de bedrivit sina SFO och de erhöll därmed ett större basanslag för sina SFO från 2016 och framåt. Några lärosäten ansågs mindre framgångsrika och erhöll därmed nedskärningar i sina basanslag. Flertalet lärosäten erhöll bra omdömen och fick behålla sina basanslag för SFO. SLU bedömdes framgångsrikt ha bedrivit verksamheten i TC4F och fick därmed behålla sitt basanslag för detta SFO.

En viktig framtidssatsning vid SLU, Umeå Universitet och Skogforsk

Ett huvudsakligt syfte för regeringen med SFO-satsningen var att den skulle öka Sveriges konkurrenskraft. Vid utvärderingen 2015 bedömdes TC4F vara ett SFO med fortsatt stor vikt för Sveriges konkurrenskraft. Dessutom bedömdes TC4F hålla mycket hög kvalitet. Verksamheten inom TC4F spänner över både grundläggande och tillämpade frågeställningar inom både agrara och skogliga odlingssystem. Förutom att TC4F producerar vetenskap av hög kvalitet så fungerar TC4F som en plattform för samverkan mellan forskare från olika grundläggande och tillämpade discipliner. TC4F är även integrerat i andra stora forskningsprogram, som Berzelii Centre for Biotechnology, Future Forests, ICON och Framtidens Oljeväxter. Tack vare denna integrerade verksamhet har TC4F effektivt nått ut med resultat till den areella samhällssektorns aktörer. TC4F har bidragit till att SLU, Umeå universitet och Skogforsk har kunnat profilera sig som starka, framgångsrika och framåtsyftande forskningsaktörer inom växtforskningen i Sverige och i världen.

Interdisciplinärt samarbete

TC4F är ett samarbete mellan etablerade forskningsmiljöer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå Universitet och Skogforsk och bygger på ett interdisciplinärt arbetssätt som skapar mervärden och nya upptäckter i brytpunkterna mellan olika specialområden. I en komplex värld är det en allt mer utbredd uppfattning att samverkan mellan olika discipliner är nödvändig för att lösa exempelvis klimatfrågan och utveckla ett hållbart samhälle.

De olika forskargrupperna från fyra olika teman som samverkar inom TC4F ingick från början i starka forskningsmiljöer som under programmets gång har stärkts ytterligare. Doktorander har anställts och fått tillgång till unika nätverk, som ger dem förutsättningar att bygga vidare för framtiden.

TC4F verkar för:

  • Att göra SLU, Umeå universitet och Skogforsk internationellt synligt genom bra forskning och starka publikationer.
  • Att utbilda framtidens forskare. Programmet finansierar helt eller delvis ett stort antal doktorander och post-docs.
  • Att sprida kunskap till samhällets aktörer inom växtforskningsområdet samt till studenter. Programmets deltagare bidrar aktivt och i hög grad i samhällssamverkan, forskningssamverkan nationellt och internationellt och i undervisning.

Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor, Programledare C4F
Institutionen för växtförädling
eva.johansson@slu.se, 040-415 562

Michael Gundale, Professor, Programledare T4F