Om fakulteten

Senast ändrad: 02 juli 2021

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildning skogsmästare ges vid fakulteten och vi erbjuder program som leder till en jägmästarexamen.

Fakulteten för skogsvetenskap har sitt huvudsäte är Umeå, men verksamheten sker i hela i Sverige. Institutioner finns såväl i Alnarp som Uppsala och Skinnskatteberg. Den skogliga försöksverksamheten bedrivs i hela landet.

Kort fakta:

  • 4 orter för utbildning och forskning: Umeå, Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg
  • 12 institutioner/enheter
  • 8 försöksparker samlade under enheten skoglig fältforskning
  • 52 professorer (april 2021)
  • 601 anställda (april 2021)
  • 84 forskarstuderande (december 2021)
  • 27 disputerade per år (2016-2020)
  • Årlig omsättning 806 mnkr, varav 442 mnkr externa bidrag och uppdrag (2020)
  • Skogsbiblioteket

Utbildning

Vill du arbeta som expert, koordinator eller ledare inom skogsnäringen, med miljö-och naturresurser i Sverige eller utomlands? Eller önskar du uppleva naturen och arbeta med förvaltning av naturresursen skog? Kanske drömmer du om att bli jägmästare eller skogsmästare? Skogen är Sveriges största naturresurs som skapar många arbetstillfällen

Fakulteten för skogsvetenskap erbjuder tre olika kandidatprogram, skogsmästarprogrammet och ett flertal masterprogram. Gedigen teoretisk utbildning blandas med mer tillämpade inslag i form av exkursioner och fältkurser. Dessutom som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till jägmästarexamen.

Program på grundnivå

Skogsmästarprogrammet (yrkesinriktat) 180 hp

Skogsvetarprogrammet (kandidat) 180 hp

Skogsekonomi (kandidat) 180 hp

Forest and Landscape (kandidat) 180 hp

Mastersprogram

Euroforester (master) 120 hp

Management of Fish and Wildlife Populations (master) 120 hp

Forest Ecology and Sustainable Management (master) 120 hp

Plant Biology for Sustainable Production (master) 120 hp 

Skogsbruk med många mål (master) 120 hp

 

Forskning

Fakultetens forskning håller en hög internationell klass. Inom vissa kompetensområden är fakultetens forskare världsledande. Forskningen karaktäriseras av grundläggande och tillämpade frågeställningar med koppling till skogens hållbara nyttjande.

Skogsforskning vid SLU är världsledande

Forskarutbildning

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Forskarutbildning vid SLU

Miljöanalys

SLU är enda svenska lärosäte som har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Bakgrunden till det är den omfattande övervakning av naturresurser och miljö som bedrivits under lång tid, de många synergierna med forskning om de biologiska naturresurserna, och den nära kopplingen till utbildningarna, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Fortlöpande miljöanalys (FOMA) är en av SLU:s verksamhetsgrenar, vid sidan av forskning och utbildning. Det är ett regeringsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor.

Programvisa mål för miljöanalysprogram vid fakulteten för skogsvetenskap 

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig miljöanalys. Programmets bas utgörs av inventeringarna Rikskogstaxeringen och Markinventeringen, där SLU är statistikansvarig myndighet för statistikområdet ”Skogarnas tillstånd och förändring”.

Program Vilt utvecklar och kvalitetssäkrar övervakningsmetoder för vilt och viltskador, samt analyserar populationsutvecklingen för viltstammarna.

Program Klimat ska stödja arbetet för Sveriges miljömål "Begränsad klimatpåverkan". Programmet arbetar med Sveriges internationella klimatrapportering inom sektorn markanvändning, markanvändningsförändringar och skogsbruk och resultaten används för uppföljning av FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet. Monitoring och analyser av effekterna av och åtgärder mot en klimatförändring ingår också i verksamheten.

Riksskogstaxeringen, som utförs av SLU på regeringens uppdrag, har pågått sedan 1923.

 

Samverkan

Samverkansprojekt 

Uppdragsutbildning

Företag, myndigheter och andra kan beställa och köpa kurser av SLU för dess personal.

 

Kontaktperson för uppdragsutbildningar vid fakulteten är Göran Sjöberg, 090-786 82 96, 070-568 01 40.

Läs mer om kompetensutveckling och uppdragsutbildning vid SLU.

Samverkanslektorer

Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. 


Kontaktinformation

Per Olofsson
Fakultetsdirektör S-fakulteten
Kansli Umeå
Telefon: +46907868292
E-post: per.olofsson@slu.se

Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se