Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang

Senast ändrad: 01 augusti 2023
Alnarps rehabiliteringsträdgård

Allt fler forskningsstudier med fokus på utemiljön visar på den positiva inverkan som kontakt med natur har på patienter, personal och övriga användare. Utemiljön är därför viktig att inkludera när nya vårdmiljöer planeras och utformas. De modeller och verktyg som presenteras i rapporten skapar en ökad förståelse för samspelet mellan inne och ute och ger ett helhetsgrepp - hela vägen inifrån vårdbyggnaden och ut till närliggande utemiljö och omgivningar.

Idag står många vårdinrättningar i Sverige inför omfattande om- eller nybyggnationer, eftersom de har nått sin tekniska och ekonomiska livslängd. Vi befinner oss därmed i en period av stora investeringar i nya vårdmiljöer. Detta innebär en unik chans att utforma våra vårdmiljöer på bästa möjliga sätt, att arbeta kunskapsbaserat samt att utgå från ett helhetsperspektiv där inomhus- och utomhusmiljön tillsammans kan utgöra framtidens vårdmiljöer.

Fyra artiklar

Rapporten bygger på fyra artiklar, dem första behandlar teorier om restorativa (d.v.s. återhämtande) och stödjande miljöer. Den andra artikeln handlar om begreppet och konceptet evidensbaserad design. Här ges en överblick av rapporter och forskning som på olika sätt relaterat till och beskriver begreppet, dess utveckling och framtida utmaningar.

Den tredje artikeln behandlar evidensbaserad design avseende utemiljöer i vårdsammanhang. Ambitionen är att beskriva modeller och verktyg som kan bidra till att bygga broar mellan forskning och praktik. I den fjärde och sista delen av rapporten ges exempel från Alnarps rehabiliteringsträdgård på hur de evidensbaserade miljökvaliteter som presenterats tidigare i rapporten kan te sig i verkligheten och under olika årstider.

Fördjupad kunskap

Med denna rapport vill forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp bygga vidare på och fördjupa evidensbaserad kunskap för praktisk användning vid utformning av utemiljöer i vårdsammanhang.

Kunskap om stödjande och hälsofrämjande vårdmiljöer, som sträcker sig från innemiljön till utemiljön, möjliggör ett helhetsgrepp om patientens totala vårdmiljö. Ett helhetsgrepp om vårdmiljön är betydelsefullt då mer och mer forskning pekar på utemiljön som en värdefull resurs i vårdsammanhang och att innehåll och utformningen av utemiljön kan påverka patienternas hälsa och välbefinnande Till exempel visar studier att kontakt med naturen kan leda till minskad medicinering hos patienter samt färre vårddagar på sjukhus Dessutom verkar fördelarna av kontakt med naturen och utomhusmiljön vara störst för de fysiskt och psykiskt sjukaste och svagaste för de som upplever stress och ångest och för de som är djupt påverkade av en kris.

Utformningen viktig

Personer med lägre fysisk förmåga är mer beroende av att den fysiska miljön är praktiskt tillgänglig och användbar än personer med högre funktionsförmåga Ovan nämnda situationer är vanligt förekommande i vårdmiljöer och understryker vikten av en kunskapsbaserad utformning av utemiljön i dessa sammanhang.


Kontaktinformation