Jorddjup

Senast ändrad: 25 maj 2020
En jordprofil med måttband bredvid, foto.

Jorddjupet visar hur tjockt jordtäcket är. Det exakta jorddjupet är svårt att bestämma och varierar kraftigt. Jorddjupet bedöms med hjälp av topografi och synliga berghällar och observationer som görs vid grävning av gropar för jordmånsbestämning och markprovtagning.

Bedömning av jorddjup

Det lösa jordlagrets genomsnittliga djup inom provytan bedöms genom att studera terrängförhållandena såväl på provytan som i dess närmaste omgivning. Jorddjupet på provytan (humuslager + mineraljord) anges i följande fyra klasser:

Jorddjupsklass                                      
Definition och terrängförhållanden i den närmaste omgivningen
Mäktigt jorddjup Genomsnittligt jorddjup större än 70 cm. Berghällar saknas på såväl provytan som i dess närmaste omgivning med likartad topografi.
Tämligen grunt jorddjup Genomsnittligt jorddjup 20-70 cm. Enstaka synliga hällar förekommer. Finns endast en häll skall den helt eller delvis ligga inom provytan.
Grunt jorddjup Genomsnittligt jorddjup mindre än 20 cm. Riklig hällförekomst. Minst en synlig häll inom provytan. Jorddjupet kan vara stort i smala sprickor i berggrunden.
Varierande jorddjup Tvära kast i jorddjupet inom provytan p.g.a. breda brottytor i berggrunden som delvis går i dagen. 

 

Karta över dominerande jorddjupsklass

Kartan nedan visar vilken jorddjupsklass som har störst dominans inom ett område, samt även styrkan i dominansgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.

Dominanskartan består av klasser för jorddjup enligt följande schema:

Klass                         Består av
Mäktigt Mäktigt jorddjup
Tämligen grunt Tämligen grunt jorddjup
Grunt Grunt jorddjup
Varierande Varierande jorddjup

Dominerande jordmånsklass i Sverige. Karta

 

 

 

 

Frekvenskarta över jorddjupsklassen mäktigt jorddjup

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av jorddjupsklassen mäktigt jorddjup, d.v.s. bedömts ha ett genomsnittligt jorddjup > 70 cm.

Frekvenskarta över jorddjupsklassen: Mäktigt

 

 

Frekvenskarta över jorddjupsklassen tämligen grunt jorddjup

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av jorddjupsklassen tämligen grunt jorddjup, d.v.s. bedömts ha ett genomsnittligt jorddjup på mellan 20-70 cm.


Frekvenskarta för jorddjupsklassen: Tämligen grunt

 

Frekvenskarta över jorddjupsklassen grunt jorddjup

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av jorddjupsklassen grunt jorddjup, d.v.s. bedömts ha ett genomsnittligt jorddjup < 20 cm.

Frekvenskarta för jorddjupsklassen: grunt

 

Frekvenskarta över jorddjupsklassen varierande jorddjup

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av jorddjupsklassen varierande jorddjup.

Frekvenskkarta för jorddjupsklassen: Varierande

 

Jämförelse av frekvenskartorna för de olika jorddjupsklasserna

Jämförelse av de fyra frekvenskartorna för olika jorddjupsklasser

 

 

 

 

Principskiss över hur variabeln jorddjup förekommer i terrängen

En generell bild över jordtäckets mäktighet i Sverige kan erhållas med hjälp av SGU:s kartgenerator.