Ytblockighet

Senast ändrad: 25 maj 2020
Klippblock vid tallar, foto.

Ytblock är sådana block som till någon del är synliga eller vars konturer tydligt framträder på markytan. Ett ytblock får inte vara övertäckt med mineraljord, men det kan ha en "heltäckande humusfilt" (dock får det inte vara övertäckt av torv).

Definition av ytblockighet och dess klassindelning

Ytblockighet

Ytblock är sådana block som till någon del är synliga eller vars konturer tydligt framträder på markytan. Ett ytblock får ej vara övertäckt med mineraljord, men det kan ha en "heltäckande humusfilt" (dock får det ej vara övertäckt av torv). Humusfilten ska kunna avlägsnas med en "lätt" spark med foten) så att en del av blocket blottas. Antalet block och deras storlek bedöms inom en cirkulär yta med 10 meters radie, d.v.s. ca 314 m2 stor yta.

Karta över dominerande ytblockighetsklass

Kartan nedan visar vilken ytblockighetsklass som har störst dominans inom ett område, samt även styrkan i dominansgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans. Dominanskartan har skapats genom kombinering av klasserna för ytblock-diameter och ytblock-antal enligt följande schema:

Ytblockighetsklass

Ytblock – diameter (dm)        

Ytblock - antal

Saknas   Saknas
Småblockigt-Blockfattigt           2,0 – 6,0 1 - 20
Småblockigt-Blockfattigt >6,0 1 - 20
Småblockigt-Blockrikt 2,0 – 6,0 >20
Småblockigt-Blockrikt >6,0 >20

 

Karta över dominerande ytblockighetsklass

Frekvenskarta över ytblockighetsklassen saknas

Frekvenskartan nedan visar förekomsten av ytblockighetsklassen saknas uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen.

Frekvenskarta över där ytblockighetsklassen saknas

Skogsmark där ytblock saknas, foto

Fotot ovan är ett exempel på en yta där ytblock saknas

Frekvenskarta över ytblockighetsklassen småblockigt – blockfattigt

Frekvenskartan nedan visar förekomsten av ytblockighetsklassen småblockigt – blockfattigt uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen. För ytblockighetsklassen småblockigt – blockfattigt är ytblocken inom en bedömd yta (ca 314 m2) 1-20 i antal och i genomsnitt 2-6 dm stora i diameter.


Frekvenskarta av ytblockighetsklassen: småblockigt – blockfattigt

Skogsmark med ytblockighetsklassen: småblockigt - blockfattigt, foto

Fotot ovan är ett exempel på en yta med ytblockighetsklassen småblockigt - blockfattigt

Frekvenskarta över ytblockighetsklassen storblockigt - blockfattigt

Frekvenskartan nedan visar förekomsten av ytblockighetsklassen storblockigt – blockfattigt uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen. För ytblockighetsklassen storblockigt – blockfattigt är ytblocken inom en bedömd yta (ca 314 m2) 1-20 i antal och i genomsnitt mer än 6 dm stora i diameter.

Frekvenskartan av ytblockighetsklassen: storblockigt – blockfattigt

Skogsmark med ytblockighetsklassen: storblockigt - blockfattigt, foto

Fotot ovan är ett exempel på en yta med ytblockighetsklassen storblockigt – blockfattigt

Frekvenskarta över ytblockighetsklassen småblockigt - blockrikt

Frekvenskartan nedan visar förekomsten av ytblockighetsklassen småblockigt – blockrikt uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen. För ytblockighetsklassen småblockigt – blockrikt är ytblocken inom en bedömd yta (ca 314 m2) fler än 20 i antal och i genomsnitt 2–6 dm stora i diameter.

Frekvenskarta av ytblockighetsklassen: småblockigt – blockrikt

Skogsmark med ytblockighetsklassen: småblockigt - blockrikt, foto

Fotot ovan är ett exempel på en yta med ytblockighetsklassen småblockigt – blockrikt

Frekvenskarta över ytblockighetsklassen storblockigt – blockrikt

Frekvenskartan nedan visar förekomsten av ytblockighetsklassen storblockigt – blockrikt uttryckt i frekvensklasser, samt deras andel av skogsmarksarealen. För ytblockighetsklassen storblockigt – blockrikt är ytblocken inom en bedömd yta (ca 314 m2) fler än 20 i antal och i genomsnitt mer än 6 dm stora i diameter.

Frekvenskarta av ytblockighetsklassen: storblockigt – blockrikt

Skogsmark med ytblockighetsklassen: storblockigt - blockrikt, foto

Fotot ovan är ett exempel på en yta med ytblockighetsklassen storblockigt – blockrikt

Jämförelse av frekvenskartorna för de olika ytblockighetsklasserna

Jämförelse av frekvenskartorna för de olika ytblockighetsklasserna

Figuren nedan är en sammanfattning av reglerna för vilka block inom en yta som räknas som ytblock.

Illustration av vilka block inom en yta som räknas som ytblock

Ytblock - antal

Antalet ytblock inom en ca 314 m2 stor yta skattas och antalklassen registreras enligt följande:

Antal ytblock

Blockfritt / ytblock saknas
1 – 5 block
6 – 10 block
11 - 20 block
21 – 30 block
31 – 50 block
51 – 100 block
>100 block

Ytblock - diameter

Diametern hos ett ytblock utgör medeltalet av största och minsta bredd i markplanet, d.v.s. blockets yta ska projiceras på markplanet och syftlinjerna för största resp. minsta bredd dras genom den projicerade ytans tyngdpunkt (blockets höjd över markytan beaktas således ej).

Om den bedömda ytan (ca 314 m2 stor) har ytblock, och antalet är högst fem, anges deras medeldiameter. Vid fler än fem ytblock utses ett s.k. typblock, som tillhör den mest förekommande storleksklassen och detta blocks diameter anges.

Ytblockens diameter registrerades enligt följande:

Ytblock – diameter

Blockfritt / ytblock saknas
2,0 – 3,0 dm
3,0 – 4,0 dm
4,0 – 5,0 dm
Och så vidare till
97,1 – 98,0 dm
≥ 98,1 dm

De ytblockighetsklasser som visas i kartorna har skapats genom att kombinera klasserna för ytblock-diameter och ytblock-antal (se tabellerna ovan) enligt följande schema:

Ytblockighetsklass

Ytblock – diameter (dm)        

Ytblock - antal

Saknas   Saknas
Småblockigt-Blockfattigt           2,0 – 6,0 1 - 20
Småblockigt-Blockfattigt >6,0 1 - 20
Småblockigt-Blockrikt 2,0 – 6,0 >20
Småblockigt-Blockrikt >6,0 >20