Vegetation

Senast ändrad: 20 juni 2024
Björskog med en sjö i bakgrunden, foto.

Här finns kartor över dominerande markvegetationstyper i svensk skogsmark och kartor över trädskiktklasser i svensk skogsmark. Även annan viktig information om vegetation hittas här.

Läs mer om vegetation

Kartor över skogsmarksväxters förekomst
Underlaget kommer från Ståndortskarteringens återinventeringmaterial under åren 1993-98 och ca 60% av provytorna är från 1980-talet.

Översiktlig beskrivning hur markvegetationstyperna bestäms
Ett schema med en översiktlig beskrivning hur markvegetationstyperna bestäms.

Vegetationshistoria
Sett ur vegetationens synvinkel är Sverige ett mycket ungt land, nyligen framsmält ur inlandsisen. Läs mer om Sveriges vegetationshistoria här.

Växternas utbredning
Växternas utbredning är starkt beroende av klimatet och många arter har därför en nord- respektive sydgräns i Sverige.

Ståndortskarteringens vegetationsdata
Föregångaren till Markinventeringen kallades Ståndortskarteringen, som genomfördes i två inventeringar; 1983-1987 och 1993-2002. Sedan 2003 genomförs vegetationskarteringen inom Riksskogstaxeringen.

Biodiversitet
Biodiversitet handlar om att ange diversitet i ett växtsamhälle. Enklast är att bara ange antalet närvarande arter, artrikedomen, vilket emellertid inte säger något om relationen mellan arterna. Ett bättre mått som tar hänsyn till både artantalet och den enskilda artens mängd är diversitetsindex, som Shannon-Wieners index.

Växter som pH-indikator
Flera vanligt förekommande arter har kunnat jämföras med vissa miljöfaktorer, t. ex. humus-pH och kvävemängd, även om en osäkerhet finns på grund av att vegetations- och markkemidata inte är från samma provytor.