Mineral

Senast ändrad: 25 maj 2020
En grågrön sten, foto.

Markens mineral har stor inverkan på markens bördighet. Mineralens betydelse är kopplad till deras vittringsbenägenhet och till deras innehåll av växtnäringsämnen.

I våra skogsmarker är kvarts ett vanligt mineral, som till huvuddelen består av kiseldioxid (SiO2) och är mycket näringsfattig. Plagioklas är en viktig kalcium (Ca) källa. Apatit är den viktigaste fosforkällan (P) i skogsmark.

Kartor över halten av fem olika mineral i svensk skogsmark

Mineraljordens innehåll av olika mineral har bestämts med hjälp av en indirekt metod. Denna innebär att man med ledning av resultaten från den totalgeokemiska analysen (se Markkemi – Totalhalter) "baklänges" kan räkna ut i vilken omfattning de olika mineralen förekommer. Vissa grundämnen ingår endast i ett eller mycket få mineral. Med ledning av markens sammansättning av grundämnen kan man systematiskt allokera eller hänföra de olika grundämnena till olika mineral. När innehållet av det första mineralet är borträknat går man över till nästa o.s.v. tills markens totala innehåll av olika grundämnen är fördelat till de olika mineralen. Närmare information om beräkningsmetoden finns i Geochemical Atlas of Swedish Forest Soils. (Melkerud, P-A, Olsson, M & Rosén, K. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära nr 65,1992. SLU. Uppsala.)

De kartor som visas nedan, för skogsmarkens innehåll av mineralen kvarts, fältspat, plagioklas, apatit och mafiska mineral har således konstruerats enligt denna ovan nämnda beräkningsmetodik.

Halten kvarts i svensk skogsmark

Halten fältspat i svensk skogsmark

Kartan för halten fältspat har konstruerats så att kalifältspat kombinerats med förekomsten av glimmervarianten muskovit. Halten av plagioklas, som också är en fältspat, presenteras för sig själv i nästa karta. Här kan du läsa mer om fältspat.

En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Halten apatit i svensk skogsmark

Halten mafiska mineral i svensk skogsmark

Jämförelse av halten för fem mineral i svensk skogsmark

Flera Sverigekartor med markeringar i olika färger, illustration.