Jordmånsklassifikation

Senast ändrad: 20 juni 2024

Strukturerade system för att klassificera olika jordmåner har utvecklats i flera länder och världsdelar sedan slutet av 1800-talet. De nationella systemen är anpassade för de jordar som finns inom det land systemen utvecklats.

I Sverige växte under 1920 och 1930-talen ett system fram anpassat för skogsmark.  Odlade jordar ingår egentligen inte i detta system, men kan innefattas under kategorin kulturjordmån. Detta system, omfattande bl.a. olika former av podsoler samt brunjordar, sumpjordar och lithosoler, användes inom den skogliga Markinventeringen fram till 2002.

För att bl.a. kunna jämföra olika jordmåner mellan de nationella systemen utvecklades i slutet av 1950-talet internationellt användbara system för jordmånsklassificering, bl.a. av FAO/UNESCO. I takt med ny kunskap och nya erfarenheter kommer fram, så utvecklas och förändras de internationella klassifikationssystemen, så även FAO-klassifikationssystemet. Sedan 1998 benämns detta jordmånsklassifikationssystem för ”World Reference Base for Soil Resources” (’WRB-systemet’). WRB-systemet omfattar numera 32 huvudgrupper, t.ex. Podzols, Cambisols, Histosols, Gleysols, Leptosols, Regosols och Arenosols. Huvudgrupperna i detta system kan indelas. Se även en kort beskrivning av jordmåner inom WRB-systemet här.

Övergripande jordmånsklasser enligt det svenska jordmånssystemet

De övergripande jordmånsklasser, som visas i frekvenskartor på sidan Jordmåner, har skapats genom att kombinera Ståndortskarteringens variabler jordmån och humusform enligt nedanstående schema:

En tabell över humusformer och jordmåner, illustration.

Bestämning av jordmånsklass enligt WRB-systemet, utgående från Markinventeringens variabler för inventeringen 1983-1987

Jordmånsklasser enligt WRB-systemet (kallat FAO-systemet före 1998) skapades för inventeringen 1983-1987 genom att i efterhand utnyttja ett antal av de inventerade ståndortsegenskaperna på ett sätt som framgår av nedanstående flödesschema:

Ett diagram där jordtypen kan bestämmas, illustration.