Kartor över trädskiktsklasser i svensk skogsmark 1983-1987

Senast ändrad: 30 mars 2021

Trädskiktet anger förekomsten av trädslagsklasser hos ägoslaget skogsmark. Förutom de vanliga skogsträden räknas även arter som normalt är buskformade, under förutsättning att dessa är över 50 mm i brösthöjdsdiameter och har någorlunda rak stamform (exv. hassel och sälg).

Trädskiktsklasserna har skapats på följande sätt:

Klass Består av (andelar av grundytan)
Kalmark Kalmark som utgörs av huggningsklasserna Egentlig kalmark och Olämplig slyskog
Tallskogar ≥ 7/10 tall + contorta
Granskogar ≥ 7/10 gran
Barrblandskogar       ≥ 7/10 tall + contorta + gran = (barr)
Lövskogar ≥ 7/10 björk + övrigt löv + övrigt ädellöv = (löv)
Lövblandskogar

≥ 7/10 ek + bok = (ek/bok)
5-6/10 barr + 3-5/10 löv + 0-2/10 ek/bok
5-6/10 barr + ≤ 2/10 löv + 2-5/10 ek/bok
3-4/10 barr + 4-6/10 löv + 0-2/10 ek/bok
3-4/10 barr + ≤ 4/10 löv + 3-6/10 ek/bok
≤ 2/10 barr + 6/10 löv + 2/10 ek/bok
≤ 2/10 barr + 2-6/10 löv + 3-6/10 ek/bok

Karta över dominerande trädskiktsklass

Kartan nedan visar vilket trädskikt som 1983-1987 hade störst dominans inom ett område, samt även styrkan i dominansgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Kalmark

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen kalmark.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Stenig mark med några få tallar, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen kalmark kan se ut.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Tallskogar

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen tallskogar.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Tallskog, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen tallskogar kan se ut.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Granskogar

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen granskogar.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Granskog med låg markvegetation, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen granskogar kan se ut.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Barrblandskogar

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen barrblandskogar.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Barrskog med låg markvegetation, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen barrblandskogar kan se ut.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Lövskogar

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen lövskogar.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Björskog med en sjö i bakgrunden, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen lövskogar kan se ut.

Frekvenskarta över trädskiktsklassen Lövblandskogar

Kartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som 1983-1987 utgjordes av trädskiktsklassen lövblandskogar.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Lövblandskog, foto.

Exempel på hur trädskiktsklassen lövblandskogar kan se ut.